Κείμενο για «αίτηση θεραπείας» προς ΕΦΚΑ

Είμαι συνταξιούχος της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ . Σύμφωνα με το νόμο 1759.88 για τους εργαζόμενους της ΟΑ καταβαλλόταν αυξημένη ασφαλιστική εισφορά υπέρ του κλάδου συντάξεων του ΙΚΑ, υπεράνω του είκοσι τοις εκατό   και για τον κάθε εργαζόμενο σε διαφορετικό ποσοστό. Με βάση το άρθρο 30 του νόμου 4387.16 στον επανυπολογισμό της σύνταξής μου έπρεπε να προσμετρηθούν τα αυξημένα ποσοστά εισφορών μου για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής μου σύνταξης και κατά συνέπεια του συνόλου της σύνταξής μου. Παρακαλώ:

Α. για την διόρθωση του λάθους και τον σωστό επανυπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξής μου.

Β. να μου αποδώσετε αναδρομικά τα ποσά που προκύπτουν από την διαφορά της ήδη καταβαλλόμενης σύνταξης από την σωστή νέα, μετά την διόρθωση του λάθους και από την ημερομηνία ισχύος και εφαρμογής του νόμου 4387.2016.