Καταστατικό

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΠΡΩΗΝ  ΔΕΚΟ & ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Δείτε το καταστατικό σε μορφή PDF

Άρθρο 1  – ΙΔΡΥΣΗ

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ πρώην ΔΕΚΟ  & ΤΡΑΠΕΖΩΝ», πανελλαδικής εμβέλειας, με έδρα την Αθήνα.

ΑΡΘΡΟ 2 –  ΔΟΜΗ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων πρώην ΔΕΚΟ & ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ιδρύεται ως Πανελλαδική Οργάνωση των συνταξιούχων που υπηρέτησαν στις ΔΕΚΟ, Τράπεζες καθώς και σε οργανισμούς κοινής ωφέλειας.

Για τις ανάγκες λειτουργίας του Συλλόγου, ως συλλόγου πανελλαδικής εμβέλειας, συγκροτούνται ως μόνιμα όργανα του Συλλόγου, δέκα τρία (13) Παραρτήματα, τα οποία   είναι τα εξής:

– Παράρτημα  Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης με έδρα την Κομοτηνή,

– Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη,

– Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη,

– Παράρτημα Ηπείρου με έδρα τα Ιωάννινα,

– Παράρτημα Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα,

– Παράρτημα Ιονίων νήσων με έδρα την Κέρκυρα,

– Παράρτημα Δυτικής Ελλάδας με έδρα την Πάτρα,

– Παράρτημα Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία,

– Παράρτημα Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη,

– Παράρτημα Βορείου Αιγαίου με έδρα τη Μυτιλήνη,

– Παράρτημα Νοτίου Αιγαίου με έδρα την Ερμούπολη,

– Παράρτημα Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο,

– Παράρτημα Αττικής με έδρα την Αθήνα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μπορεί να αποφασίσει την ίδρυση και άλλων παραρτημάτων, εφόσον υφίσταται ανάγκη, η απόφαση δε αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να εγκριθεί στην αμέσως επόμενη Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου, προκειμένου να αρχίσει να λειτουργεί το υπό ίδρυση παράρτημα.

Άρθρο 3 –  ΑΡΧΕΣ και ΣΚΟΠΟΙ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Βασικές αρχές και σκοποί του Συλλόγου είναι η συνένωση όλων των συνταξιούχων των ανωτέρω επιχειρήσεων και οργανισμών και ο συντονισμός των ενεργειών και της δράσης τους με στόχο:
α) την υπεράσπιση  και διεκδίκηση των οικονομικών, συνδικαλιστικών, πνευματικών, πολιτιστικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών δικαιωμάτων και ελευθεριών τους καθώς και την ελεύθερη διάδοση των ιδεών και στοχασμών τους

β) την προάσπιση των συμφερόντων που έχουν σχέση με την κοινωνική ασφάλιση των ήδη συνταξιούχων καθώς και των εργαζομένων που πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν στο μέλλον,

γ) τη βελτίωση της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής θέσης των μελών του με την διεκδίκηση  και κατάκτηση όλων των οικονομικών και κοινωνικών παροχών που δικαιούνται ως αποκλειστικοί παραγωγοί, μαζί με τους εργαζόμενους, του πλούτου της χώρας και που θα τους εξασφαλίζει αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης,

δ) τη συλλογική εκπροσώπηση των μελών του  ενώπιον κάθε αρχής και υπηρεσίας, με στόχο την προώθηση και  διεκδίκηση των ζητημάτων που τα απασχολούν,

ε) την υπεράσπιση των ανθρώπινων και δημοκρατικών δικαιωμάτων, την προώθηση της ταξικής αλληλεγγύης και δράσης εργαζομένων και συνταξιούχων στο εσωτερικό της χώρας και διεθνώς.

στ) την ενίσχυση, με τη συμμετοχή και ενεργή δράση του, όλων των δραστηριοτήτων του κινήματος ενάντια στον ιμπεριαλισμό, υπέρ της ειρήνης, συνεργασίας και αλληλεγγύης των λαών.

Άρθρο 4 – ΜΕΛΗ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΕΓΓΡΑΦΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ και  ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΟΥΣ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Συνταξιούχων πρώην ΔΕΚΟ και  ΤΡΑΠΕΖΩΝ, μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε συνταξιούχος, άνδρας ή γυναίκα, που εργάστηκε με οποιασδήποτε μορφής εργασιακή σχέση στις πρώην ΔΕΚΟ και σε Τράπεζες και  συνταξιοδοτήθηκε από τις επιχειρήσεις αυτές.

Ο Σύλλογος τηρεί γενικό μητρώο μελών στην έδρα του καθώς και μητρώο μελών σε κάθε Παράρτημά του. Η ιδιότητα του μέλους του Συλλόγου αποκτάται με την εγγραφή του ενδιαφερόμενου στο Μητρώο Μελών του Συλλόγου. Προς το σκοπό αυτό απαιτείται έγγραφη αίτηση του ενδιαφερόμενου, η οποία απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, το οποίο υποχρεούται να αποφασίσει επί της αιτήσεως αυτής, στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του, που θα πραγματοποιηθεί μετά την υποβολή της. Στην αίτησή του ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να αναφέρει τα πλήρη στοιχεία του, την διεύθυνση κατοικίας του, τον οργανισμό ή επιχείρηση από όπου έχει συνταξιοδοτηθεί, καθώς και ότι αποδέχεται τους σκοπούς και τις διατάξεις του καταστατικού του Συλλόγου, με το οποίους δεσμεύεται ότι θα συμμορφώνεται και θα τηρεί. Όλα τα μέλη του Συλλόγου έχουν ίσα δικαιώματα. Η ιδιότητα του μέλους δεν επιδέχεται αντιπροσώπευση, δεν μεταβιβάζεται και δεν κληρονομείται.

Τα μέλη του Συλλόγου δικαιούνται να αποχωρήσουν από αυτόν οποτεδήποτε, αφού το γνωστοποιήσουν γραπτώς προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η αίτηση αποχώρησης πρέπει να κατατίθεται τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν την λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος του.

Κάθε μέλος που με τις πράξεις του βλάπτει τους σκοπούς και τα συμφέροντα του Συλλόγου, υποπίπτει σε πειθαρχικό παράπτωμα. Τέτοια πειθαρχικά παραπτώματα είναι: α) η αδικαιολόγητη καθυστέρηση για ένα χρόνο της καταβολής της συνδρομής του μέλους, εάν έχει προσκληθεί εγγράφως γι’ αυτό, β) η μη τήρηση των καταστατικών του υποχρεώσεων καθώς και η λεκτική αλλά και έμπρακτη εναντίωση του στις αρχές, τους στόχους και τις αποφάσεις των οργάνων του Συλλόγου.

Για την αποβολή μέλους του Συλλόγου λόγω αδικαιολόγητης καθυστέρησης, για ένα χρόνο, της καταβολής της συνδρομής του, αποφασίζει με αιτιολογημένη απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, η απόφασή του δε αυτή θα πρέπει να επικυρωθεί ή να απορριφθεί στην πρώτη Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση του Συλλόγου.  Πριν από την επιβολή πειθαρχικής ποινής, το μέλος του Συλλόγου καλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε απολογία. Επίσης το μέλος του Συλλόγου δύναται να προσφύγει εγγράφως ή με παρουσία του στην Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση και να αιτηθεί ακύρωση της απόφασης διαγραφής του.

Άρθρο  5 –  ΜΕΣΑ, ΠΟΡΟΙ και  ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  του ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ο Σύλλογος επιδιώκει την υλοποίηση των παραπάνω στόχων με:
1) την συγκρότηση και λειτουργία των αναφερομένων στο άρθρο 2 του καταστατικού παραρτημάτων,

2) την οργάνωση όλων των συνταξιούχων των πρώην ΔΕΚΟ, των Τραπεζών καθώς και των Οργανισμών Κοινής  Ωφέλειας στη δύναμή του,
3) Ο Σύλλογος με απόφαση της Γενικής Αντιπροσωπευτικής  Συνέλευσης δύναται να συμμετέχει σε δευτεροβάθμια συνδικαλιστικά όργανα, ασκώντας πλήρως τα δικαιώματά που απορρέουν από τα καταστατικά τους.

4) Την παρακολούθηση και μελέτη όλων των κοινωνικοοικονομικών εξελίξεων, καθώς και τις εξελίξεις στην νομοθετική, εκτελεστική και δικαστική εξουσία, αντιμαχόμενος κάθε τι που επιδεινώνει τη θέση των μελών του,

5) Την διοργάνωση ενημερωτικών συναθροίσεων και συσκέψεων, αγωνιστικών κινητοποιήσεων και διαμαρτυριών των μελών του, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο για την προώθηση των στόχων του και των διεκδικήσεων των μελών του.

Πόροι του Συλλόγου είναι:

α) Η μηνιαία συνδρομή των μελών του Συλλόγου, η οποία ορίζεται στο ποσό των δεκαοκτώ (18) ευρώ ετησίως. Η συνδρομή αυτή μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση της Γενικής Αντιπροσωπευτικής Συνέλευσης του Συλλόγου.  Ο τρόπος είσπραξης της ετήσιας συνδρομής καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.

β) Δωρεές, κληροδοσίες ή οικονομικές ενισχύσεις που παρέχονται προς το Σύλλογο, κάθε άλλο έσοδο που περιέρχεται νόμιμα σ΄ αυτόν  καθώς και κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.

γ) Έσοδα από λαχειοφόρους, οικονομικές εξορμήσεις, έκτακτες συνδρομές και ενισχύσεις των μελών του, εορταστικές εκδηλώσεις, συνεστιάσεις και λοιπές εκδηλώσεις του Συλλόγου.

δ) Έσοδα από τόκους καταθέσεων σε τράπεζες.
Κάθε διαχειριστικό έτος αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και τελειώνει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ΑΡΘΡΟ 6 – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ των ΜΕΛΩΝ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Κάθε μέλος του Συλλόγου, εφόσον έχει εκπληρώσει τις ταμειακές του υποχρεώσεις, έχει δικαίωμα:

1) Να εκλέγει και να εκλέγεται σε όλα τα κεντρικά και περιφερειακά όργανα του Συλλόγου. Να εκλέγει και να εκλέγεται αντιπρόσωπος  στα δευτεροβάθμια σωματεία – ομοσπονδίες που συμμετέχει ο σύλλογος.

2) Να συμμετέχει ενεργά στη ζωή και δράση του Συλλόγου, συμβάλλοντας με τις προτάσεις του στα όργανα που συμμετέχει στη διαμόρφωση και λήψη των αποφάσεων. Να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις του συλλόγου, να υποβάλλει προτάσεις, να παίρνει μέρος σε όλες τις ψηφοφορίες.

3) Να ελέγχει, στα πλαίσια του καταστατικού, τα διοικητικά όργανα του συλλόγου για λάθη ή παραλείψεις που παρατηρεί κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

4) Να υπερασπίζεται το Σύλλογο και το καταστατικό του.

ΑΡΘΡΟ 7 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ των ΜΕΛΩΝ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Κάθε μέλος έχει υποχρέωση:

1) Να συμμορφώνεται στις διατάξεις του καταστατικού του Συλλόγου και να αγωνίζεται για την διάδοση  των αρχών και σκοπών του. Να σέβεται και να υλοποιεί τις αποφάσεις του Συλλόγου και των αρμόδιων οργάνων του.

2) Να εκπληρώνει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σύλλογο, με βάση τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τον τρόπο είσπραξης που καθορίζεται από αυτό.

ΑΡΘΡΟ 8  – ΟΡΓΑΝΑ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Τα συλλογικά όργανα του Συλλόγου διακρίνονται σε κεντρικά και περιφερειακά και είναι:

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ:

1) Η Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση (Γ.Α.Σ.)

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου (Δ. Σ.)

3) Η Εκτελεστική Επιτροπή (Εκτ. Ε.)

4) Η Κεντρική Ελεγκτική Επιτροπή ( Κ. Ελεγ. Ε.)

5) Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή(Κ. Εφ. Ε.)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ:

1) Οι Γενικές Συνελεύσεις των Μελών

2) Οι Διοικούσες Επιτροπές

3) Οι Ελεγκτικές Επιτροπές

4) Οι  Εφορευτικές Επιτροπές

H Εκτελεστική Επιτροπή (Εκτ.Ε.), η Κεντρική Ελεγκτική Επιτροπή (Ελεγ.Ε.) και η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ. Εφ. Ε.)  αποτελούν και τα όργανα του Παραρτήματος Αττικής.

Η θητεία όλων των οργάνων του Συλλόγου είναι τριετής, πλην των Εφορευτικών επιτροπών (κεντρικής και περιφερειακών).  Δικαίωμα εκλογής στα ανωτέρω όργανα έχουν μόνο τα μέλη του Συλλόγου. Τα μέλη του Συλλόγου που συμμετέχουν στα κεντρικά και περιφερειακά όργανα του Συλλόγου, καθώς και σε επιτροπές, ομάδες εργασίας και σε κάθε άλλη επιτροπή, ουδεμία αποζημίωση, αντιμισθία, ή οικονομική απολαβή δικαιούνται.

Άρθρο 9 –  ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Γ.Α.Σ. )

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΑΠΑΡΤΙΕΣ

Η Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση:

1) Αποτελεί το ανώτατο όργανο του Συλλόγου και έχει την εποπτεία επί όλων των οργάνων του. Συγκροτείται από τους αντιπροσώπους που εκλέγονται μεταξύ των μελών του Συλλόγου σε κάθε Παράρτημα. Κάθε Παράρτημα του Συλλόγου εκπροσωπείται και διαθέτει αριθμό αντιπροσώπων στην Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση ανάλογο με τον αριθμό των μελών που ψήφισαν στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των αντιπροσώπων στην Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση. Η αναλογία αυτή ορίζεται σε  έναν αντιπρόσωπο ανά τριάντα πέντε (35) ψηφίσαντα μέλη. Σε περίπτωση που σε Παράρτημα υφίσταται υπόλοιπο ψήφων άνω του 50% του μέτρου εκλέγεται ακόμη ένας αντιπρόσωπος. Αντιπρόσωπος που για οιοδήποτε λόγο χάνει την ιδιότητά του, αντικαθίσταται από τον πρώτο αναπληρωματικό του.

2) Αποφασίζει, στα πλαίσια του καταστατικού, για κάθε θέμα που αφορά το Σύλλογο.

3) Διενεργεί έλεγχο στις Διοικητικές, Οικονομικές και λοιπές πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τον προηγούμενο χρόνο, με βάση σχετικές εκθέσεις που της υποβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, την Κεντρική Ελεγκτική Επιτροπή και αποφασίζει για την απαλλαγή ή καταλογισμό ευθυνών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ομοίως εγκρίνει, απορρίπτει, διαφοροποιεί τον Οικονομικό Προϋπολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς επίσης διαμορφώνει εν τέλει και το πρόγραμμα δράσης του Συλλόγου για το επόμενο έτος, με βάση προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και μελών της. Εξετάζει και αποφασίζει για ζητήματα προσφυγών μελών του Συλλόγου κ.α.

4) Αποφασίζει για την τροποποίηση  του καταστατικού του Συλλόγου, σύμφωνα πάντα με τα οριζόμενα στο νόμο και το ισχύον καταστατικό.

5) Προς το σκοπό της καλύτερης οργάνωσης, λειτουργίας και δράσης του Συλλόγου αποφασίζει μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, να ιδρύει νέα παραρτήματα, να καταργεί και να συγχωνεύει υφιστάμενα.

6) Αποφασίζει για την διάλυση του Συλλόγου

Η Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση συγκαλείται:

α) Τακτικά κάθε έτος εντός του πρώτου διμήνου αυτού και

β) Έκτακτα μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν το ζητήσει το ένα πέμπτο (1/5)  των τακτικών αντιπροσώπων, με σχετικό αίτημά τους στο οποίο θα πρέπει να αναφέρουν τα θέματα ημερήσιας διάταξης, για τα οποία ζητείται η έκτακτη Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση.

Η ημερομηνία σύγκλισης της τακτικής Γενικής Αντιπροσωπευτικής Συνέλευσης καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης κοινοποιούνται στους συμμετέχοντες από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου τουλάχιστον τριάντα ημέρες (30)  πριν τη σύγκλισή της, ενώ αν πρόκειται για έκτακτη Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών.

Η σύγκλιση της Γενικής Αντιπροσωπευτικής Συνέλευσης (τακτικής ή έκτακτης) κοινοποιείται στους αντιπροσώπους  με γραπτή πρόσκληση  που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, σχετική πρόσκληση δε αναρτάται και στα γραφεία του Συλλόγου. Η πρόσκληση για τη σύγκλιση Γενικής Αντιπροσωπευτικής Συνέλευσης αναφέρει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο σύγκλισής της καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Τα έξοδα κίνησης και διαμονής των αντιπροσώπων βαρύνουν το Σύλλογο.

Η έναρξη των εργασιών της Γενικής Αντιπροσωπευτικής Συνέλευσης πραγματοποιείται μετά τη διαπίστωση απαρτίας που γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την κατάσταση των τακτικών αντιπροσώπων.

Η Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόν το 50% + 1 των τακτικών μελών της. Ένσταση σχετικά με την ύπαρξη απαρτίας μπορεί να υποβληθεί από τακτικούς αντιπροσώπους και εξετάζεται αμέσως.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση συνέρχεται την επομένη ημέρα, χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο χώρο και ώρα, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα τα 2/5 των τακτικών αντιπροσώπων, ειδάλλως συνέρχεται, για τρίτη φορά, την μεθεπομένη ημέρα, χωρίς άλλη πρόσκληση, με τα ίδια θέματα και βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντες το 1/3 των τακτικών αντιπροσώπων.

Οι αποφάσεις της Γενικής Αντιπροσωπευτικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων αντιπροσώπων, οι δε ψηφοφορίες γίνονται με ανάταση του χεριού, εκτός από αυτές που αφορούν την έγκριση Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού του Δ.Σ., του Προγράμματος Δράσης και Προϋπολογισμού που λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

Ειδικά για λήψη απόφασης για τροποποίηση του καταστατικού ή για διάλυση του Συλλόγου, προκειμένου να ληφθεί απόφαση απαιτείται η παρουσία του 1/2 τουλάχιστον των μελών της και η πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών κατά την ψηφοφορία. Η ψηφοφορία για τη διάλυση του Συλλόγου είναι μυστική και διεξάγεται με ψηφοδέλτιο και σταυρό στο ΝΑΙ ή στο ΟΧΙ.

Όλες οι ψηφοφορίες στη Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση διενεργούνται από τριμελή επιτροπή ψηφολεκτών που εκλέγονται, προς τούτο, από τη Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση.

Αμέσως μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της Γενικής Αντιπροσωπευτικής Συνέλευσης και προεδρεύει μέχρι να εκλεγεί το τριμελές προεδρείο της Γενικής Αντιπροσωπευτικής Συνέλευσης μεταξύ των αντιπροσώπων. Το προεδρείο της Γενικής Αντιπροσωπευτικής Συνέλευσης εκλέγεται με ανάταση των χεριών.  Τις εργασίες της Γενικής Αντιπροσωπευτικής Συνέλευσης διευθύνει ο πρόεδρός της, επικουρούμενος από τα υπόλοιπα μέλη του. Το προεδρείο της Γενικής Αντιπροσωπευτικής Συνέλευσης υπογράφει στο τέλος των εργασιών της τα πρακτικά, τα οποία και παραδίδει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.

Στην Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση συμμετέχουν και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, που δεν έχουν εκλεγεί αντιπρόσωποι σε αυτήν, με δικαίωμα λόγου και χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 10 – ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Οι εφορευτικές επιτροπές διακρίνονται:

– Στην πενταμελή (5) Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, που αποτελεί και την Εφορευτική Επιτροπή του παραρτήματος Αττικής και η οποία εκλέγεται από την τακτική εκλογοαπολογιστική Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση και στις τριμελείς τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές που εκλέγονται  από τις  εκλογοαπολογιστικές Γενικές Συνελεύσεις των άλλων Παραρτημάτων του Συλλόγου.

Η θητεία όλων των Εφορευτικών Επιτροπών διαρκεί από την εκλογή τους έως και τριάντα ημέρες μετά την ολοκλήρωση των αρχαιρεσιών και την έκδοση των αποτελεσμάτων για τις οποίες εκλέχτηκαν. Με ευθύνη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής παραδίδονται στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο οι καταστάσεις με τους εκλεγόμενους και αναπληρωματικούς τους σε κάθε όργανο και δευτεροβάθμιες Οργανώσεις, μαζί με όλο το σχετικό υλικό. Τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών δεν μπορούν, κατά το διάστημα της θητείας τους, να συμμετέχουν σε κανένα άλλο όργανο του Συλλόγου. Οι  αποφάσεις των Εφορευτικών Επιτροπών λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία.

Μετά την προκήρυξη των αρχαιρεσιών από το Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 11 και μέσα στην οριζόμενη κάθε φορά προθεσμία από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, υποβάλλονται στις Εφορευτικές Επιτροπές, οι υποψηφιότητες από τους συνδυασμούς ή τυχόν μεμονωμένους υποψήφιους.  Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή συνεπικουρεί τις τοπικές εφορευτικές επιτροπές στο έργο τους.

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή παραλαμβάνει και ελέγχει όλες τις υποψηφιότητες που υποβάλλονται είτε απ’ ευθείας  σ’ αυτήν είτε στις τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές και ανακηρύσσει τους υποψήφιους για κάθε αξίωμα, όργανο, καθώς και για αντιπροσώπους. Με ευθύνη της διενεργεί τις αρχαιρεσίες στο παράρτημα της Αττικής.

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή εκδίδει και εφοδιάζει με επαρκή αριθμό  ψηφοδελτίων και φακέλων όλα τα παραρτήματα και για όλα τα όργανα. Επίσης τα εφοδιάζει με τις αναγκαίες σφραγίδες και το μητρώο μελών κάθε Παραρτήματος.

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή εποπτεύει, καθ’ όλη τη διάρκεια των εκλογών, τις τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές, έχοντας ως γνώμονα τα όσα ορίζονται στο καταστατικό καθώς και τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιλύει κάθε πρόβλημα που ανακύπτει κατά τη διάρκεια των αρχαιρεσιών. Επίσης συντάσσει το πρακτικό διεξαγωγής των εκλογών και των αποτελεσμάτων τους,  το οποίο περιλαμβάνει όλες τις πράξεις που αφορούν την εκλογική διαδικασία, τους συνδυασμούς και ανεξάρτητους υποψήφιους, τον αριθμό των ψηφισάντων, των εγκύρων, λευκών και άκυρων ψηφοδελτίων, την κατανομή των εδρών, την ανακήρυξη των εκλεγέντων και των αναπληρωματικών τους στα κεντρικά και τοπικά όργανα, καθώς και των αντιπροσώπων στις δευτεροβάθμιες Οργανώσεις.

Οι Εφορευτικές Επιτροπές διενεργούν τις εκλογές στα Παραρτήματά τους, προβαίνουν στην καταμέτρηση των ψήφων που έλαβε κάθε συνδυασμός και μεμονωμένος υποψήφιος, στην έκδοση των αποτελεσμάτων και στη σύνταξη του πρακτικού διεξαγωγής τους, τα οποία και αποστέλλουν στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, μαζί με όλο το εκλογικό υλικό για την τελική έκδοση των αποτελεσμάτων και την ανακήρυξη των επιτυχόντων και αναπληρωματικών τους. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή εφοδιάζει τα Παραρτήματα με το πρακτικό εκλογής των επιτυχόντων και αναπληρωματικών τους σε όλα τα όργανα, καθώς και των αντιπροσώπων στις συνδικαλιστικές δευτεροβάθμιες οργανώσεις.

Άρθρο  11 – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο προκηρύσσει κάθε τρία χρόνια πανελλαδικές εκλογές για την ανάδειξη των διοικητικών οργάνων του Συλλόγου (Διοικητικό Συμβούλιο, Αντιπρόσωποι στη Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση, Κεντρική Ελεγκτική Επιτροπή, Διοικούσες Επιτροπές και Ελεγκτικές Επιτροπές των Παραρτημάτων), καθώς και αντιπροσώπων στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις που συμμετέχει ο Σύλλογος.  Όλες  οι αρχαιρεσίες πραγματοποιούνται με το σύστημα της απλής αναλογικής.

Οι έδρες στα όργανα της διοίκησης του Συλλόγου και ο αριθμός των αντιπροσώπων σε δευτεροβάθμιες οργανώσεις κατανέμονται στους συνδυασμούς και στους μεμονωμένους υποψηφίους, ανάλογα με τα εκλογικά ποσοστά τους που θα προκύψουν από την ψηφοφορία. Για το σκοπό αυτό διαιρείται το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων δια του αριθμού των εδρών κάθε οργάνου ή του αριθμού των αντιπροσώπων, το πηλίκο δε της διαίρεσης, χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψιν το υπόλοιπο, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Το μέτρο για την εκλογή αντιπροσώπων του Συλλόγου στις ανώτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις στις οποίες είναι μέλος, είναι αυτό που προβλέπεται στα καταστατικά των οργανώσεων αυτών.

Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο αντίστοιχο όργανο, όσες φορές χωρά το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε. Μεμονωμένος υποψήφιος που έλαβε αριθμό ψήφων ίσο ή μεγαλύτερο του εκλογικού μέτρου, καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο για το οποίο είχε βάλει υποψηφιότητα. Συνδυασμός ο οποίος έχει λιγότερους υποψήφιους από τις έδρες που του αναλογούν με βάση τα εκλογικά ποσοστά του, εκλέγει τόσους όσοι είναι οι υποψήφιοί του και μόνο.

Αν έμειναν αδιάθετες έδρες των οργάνων ή αντιπροσώπων από την πρώτη κατανομή, γίνεται δεύτερη κατανομή, στην οποία συμμετέχουν όλοι οι συνδυασμοί και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι και τις έδρες αυτές λαμβάνουν οι έχοντες το μεγαλύτερο υπόλοιπο από την πρώτη κατανομή. Σε περίπτωση ισοδυναμίας υπολοίπου ψήφων μεταξύ συνδυασμών ή μεμονωμένων υποψηφίων, για την κατανομή της έδρας διενεργείται κλήρωση με ευθύνη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

Οι ίδιες ακριβώς διαδικασίες για την ανάδειξη των εκλεγέντων στα όργανα διοίκησης των Παραρτημάτων (Διοικούσες, Ελεγκτικές Επιτροπές και αντιπρόσωποι στη Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση) τηρούνται και από τις τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές.

Κατά τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών κάθε ψηφοφόρος παραλαμβάνει τα ψηφοδέλτια και το φάκελο από την αντίστοιχη εφορευτική επιτροπή, αφού προηγουμένως ελεγχθεί η ταυτότητά του και διαγραφεί από το μητρώο μελών. Ακολούθως αποσύρεται στο παραβάν και εκφράζει την προτίμησή του στο συνδυασμό που επιθυμεί, βάζοντας ένα σταυρό στο πλάι του ονόματος των υποψηφίων του υπόψη συνδυασμού. Ο αριθμός των σταυρών που μπορεί να βάλει ο κάθε ψηφοφόρος δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των εδρών στο κάθε όργανο, ενώ σε περίπτωση μεμονωμένων τίθεται μόνο ένας σταυρός. Στη συνέχεια σφραγίζει τον φάκελο και τον ρίχνει στην κάλπη και καταχωρείται από την αντίστοιχη εφορευτική επιτροπή στην κατάσταση των ψηφισάντων.

Μετά το πέρας της ψηφοφορίας πραγματοποιείται, από τις εφορευτικές επιτροπές, η διαλογή των ψηφοδελτίων. Ψηφοδέλτιο με μεγαλύτερο αριθμό σταυρών από τον επιτρεπόμενο θεωρείται έγκυρο χωρίς να καταχωρούνται οι σταυροί. Φάκελος με περισσότερα του ενός ψηφοδέλτια ή εμφανή σημάδια παραποίησης του σταυρού προτίμησης του ψηφοφόρου ή κενός ή με περιεχόμενο διαφορετικό των ψηφοδελτίων είναι άκυρος.

Τακτικά μέλη κάθε οργάνου εκλέγονται από τον κάθε συνδυασμό οι πλειοψηφίσαντες, κατά σειρά προτίμησης υποψήφιοι, που αντιστοιχούν στον αριθμό των εδρών που καταλαμβάνει ο συνδυασμός τους. Οι υπόλοιποι του συνδυασμού ανακηρύσσονται κατά σειρά προτίμησης ως αναπληρωματικά μέλη στα αντίστοιχα όργανα. Καθ’ όλη τη διάρκεια των εκλογών μπορεί να παραβρίσκεται στο χώρο της ψηφοφορίας ένας αντιπρόσωπος από κάθε συνδυασμό ή μεμονωμένος υποψήφιος.

Άρθρο 12 – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων πρώην  ΔΕΚΟ & Τραπεζών διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από δέκα πέντε (15) μέλη και τα οποία εκλέγονται κάθε τρία (3) χρόνια από Πανελλαδική μυστική ψηφοφορία των μελών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται μέσα σε δέκα ημέρες από την εκλογή του, ύστερα από πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος συμβούλου και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, τον Γραμματέα Οικονομικού, τον Γραμματέα Οργανωτικού, τον Γραμματέα Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων, οι οποίοι και αποτελούν την επταμελή Εκτελεστική Επιτροπή του Συλλόγου.

Αν ο πλειοψηφίσας σύμβουλος δεν συγκαλέσει εμπρόθεσμα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τότε τα μέλη συνέρχονται αυτοβούλως την τρίτη (3) εργάσιμη ημέρα, μετά τη λήξη της παραπάνω ορισθείσας προθεσμίας και συγκροτούνται σε σώμα.  Στη συνεδρίαση αυτή την προεδρεία ασκεί ο πλειοψηφίσας σύμβουλος επί των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εκτελεστική Επιτροπή αναλαμβάνουν καθήκοντα αμέσως μετά την εκλογή τους, παραλαμβάνοντας από το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο και Εκτελεστική Επιτροπή αντίστοιχα, εντός πενθημέρου, όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου, το πρωτόκολλο, τη σφραγίδα, το Ταμείο, το αρχείο και κάθε άλλο βιβλίο του Συλλόγου.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου τερματίζεται νωρίτερα, πριν τη λήξη της και προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη νέου εάν:

– Τεθεί και ψηφιστεί τέτοιο θέμα σε έκτακτη ή τακτική Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση, οπότε και η ίδια ορίζει την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

– Παραιτηθεί ολόκληρο ή παραιτηθεί μέρος αυτού και η συμπλήρωσή του από τους αναπληρωματικούς δεν επαρκεί για τη συμπλήρωση απαρτίας του, οπότε και συγκαλείται έκτακτη Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση, η οποία και αποφασίζει για το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών.

– Η θητεία του, κατά την προηγούμενη παράγραφο, εκλεγμένου Διοικητικού Συμβουλίου είναι ίση με το υπόλοιπο της θητείας του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3)  τακτικές συνεδριάσεις  του, εκπίπτει από την ιδιότητά του αυτή ύστερα από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μέσα στο πρώτο δεκαήμερο κάθε δίμηνου και έκτακτα όταν το ζητήσει ο πρόεδρος, η Εκτελεστική Επιτροπή, η Ελεγκτική Επιτροπή για θέματα της αρμοδιότητάς της ή το ένα τρίτο (1/3) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Το αίτημα για έκτακτη σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται εγγράφως και περιλαμβάνει τα προς συζήτηση θέματα, καθώς και τους εισηγητές τους.

Η σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται στα γραφεία του Συλλόγου με έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, που κοινοποιείται στα μέλη του τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες νωρίτερα και στην οποία αναφέρονται και τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις μπορεί η πρόσκληση να αποσταλεί μέσω φαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, αρκεί να αποδεικνύεται η αποστολή της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία και μπορεί να συνεδριάσει αν είναι παρόντα το ήμισυ (1/2) συν ένας των μελών του, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας ή οι αναπληρωτές τους .

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών του και φανερή ψηφοφορία, εκτός από τις περιπτώσεις πειθαρχικών, προσωπικών θεμάτων και όσων άλλων ορίζει ο νόμος και το παρόν καταστατικό, όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία και στην οποία δεν μετέχουν τα μέλη που τα αφορά τα εν λόγω ζητήματα.

Άρθρο 13 – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, αποφασίζει για όλα τα θέματα διοίκησης και διαχείρισης του Συλλόγου.

Ειδικότερα :

α) Υπερασπίζεται και προάγει τα συμφέροντα του Συλλόγου και των μελών του, μελετά, αποφασίζει και υλοποιεί δραστηριότητες και πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση της επίτευξης των στόχων του Συλλόγου.  Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκροτεί ομάδες εργασίας, στις οποίες θα αναθέτει τη μελέτη συγκεκριμένων θεμάτων.

β) Εκλέγει τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, η οποία αποτελεί και την Διοίκηση του Παραρτήματος Αττικής με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες, και τα αντικαθιστά. Επίσης καθαιρεί και αντικαθιστά τα μέλη του που απουσιάζουν αδικαιολόγητα σε τρεις (3) διαδοχικές συνεδριάσεις του.

γ) Ασκεί την οικονομική διαχείριση των πόρων του Συλλόγου και ειδικότερα:

– Καταρτίζει τον προϋπολογισμό της επόμενης χρήσης και τον υποβάλλει στη Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση για έλεγχο και έγκριση.

– Αποφασίζει για όλες τις λειτουργικές και λοιπές δαπάνες που προβλέπονται στον εγκεκριμένο από τη Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση προϋπολογισμό, καθώς και για έκτακτες δαπάνες, για ποσά που δεν υπερβαίνουν τα πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ σε κάθε οικονομική χρήση.

– Δύναται να εκχωρεί δικαιοδοσία έγκρισης δαπανών στην Εκτελεστική Επιτροπή.

δ) Εγκρίνει τον αριθμό των εμμίσθων υπαλλήλων του Συλλόγου, τους προσλαμβάνει και τους απολύει, καθορίζει το ύψος των αμοιβών τους και τους όρους των συμβάσεών τους.

ε) Παρακολουθεί και ελέγχει την υλοποίηση των αποφάσεών του και των αποφάσεων της Γενικής Αντιπροσωπευτικής Συνέλευσης από την Εκτελεστική Επιτροπή, καθώς επίσης και την οικονομική διαχείριση.

στ) Αποφασίζει, αιτιολογημένα, για τη διαγραφή μέλους και την επανεγγραφή του, ύστερα από αίτησή του και υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκλείψει ο λόγος της διαγραφής του.

ζ) Συγκαλεί τη Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση, καταρτίζει την ημερήσια διάταξή της και λογοδοτεί σε αυτή για κάθε απόφασή του, υποβάλλοντας προς έλεγχο και έγκριση στην τακτική Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση, τον Οικονομικό Απολογισμό και τον Απολογισμό Δράσης του, τον Προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Δράσης του.

η) Φροντίζει για τη συστηματική και έγκυρη ενημέρωση των μελών για όλα τα ζητήματα που τα αφορούν και τις δραστηριότητες του Συλλόγου, με την έκδοση εντύπων και με τη χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης (site, sms, emails, fax κλπ). Ενημερώνει τις Διοικούσες Επιτροπές, παρακολουθεί και βοηθά στην ανάπτυξη των δικών τους δραστηριοτήτων.

 θ) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για κάθε ζημιά του Συλλόγου που μπορεί να προέλθει από εσφαλμένη απόφασή τους, η οποία ελήφθη είτε από δόλο είτε από βαριά αμέλειά τους. Ευθύνη μέλους δεν υφίσταται για αποφάσεις που ελήφθησαν κατά την απουσία του από τη σχετική συνεδρίαση ή στην περίπτωση που το μέλος αυτό διαφώνησε με την συγκεκριμένη εσφαλμένη απόφαση και η διαφωνία του αυτή καταχωρήθηκε στα πρακτικά.

Άρθρο 14 – ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται από επτά (7) μέλη, τα οποία εκλέγονται από το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο με μυστική ψηφοφορία και πλειοψηφία των παρόντων, αποτελείται δε από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, Γραμματέα Οικονομικού,  Γραμματέα Οργανωτικού  και Γραμματέα Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων.

Η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελεί και την Διοίκηση του Παραρτήματος Αττικής, με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες για το παράρτημα Αττικής. Έχει την ευθύνη για τη λειτουργία του και παρουσιάζει στις Γενικές Συνελεύσεις του τους απολογισμούς και προγραμματισμούς δράσης του.

Η Εκτελεστική Επιτροπή έχει την ευθύνη υλοποίησης όλων των αποφάσεων της Γενικής Αντιπροσωπευτικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, στο οποίο και λογοδοτεί σε κάθε συνεδρίασή του.

Η Εκτελεστική Επιτροπή συνεδριάζει κάθε δεκαπενθήμερο και εκτάκτως όταν το ζητήσουν ο Πρόεδρος ή  ο Γενικός Γραμματέας ή η Εξελεγκτική Επιτροπή για θέματα αρμοδιότητάς της, ή τρία μέλη της. Η έκτακτη σύγκλιση ζητείται εγγράφως, στην σχετική δε αίτηση θα πρέπει να αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει την Εκτελεστική Επιτροπή μέσα σε δυο ημέρες.

Η Εκτελεστική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα τα τέσσερα(4) από τα μέλη της, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας ή οι Αναπληρωτές αυτών. Τις συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής μπορεί να παρακολουθεί και να μετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου,  απλό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 15  – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ του ΠΡΟΕΔΡΟΥ του Δ.Σ.

α) Ο Πρόεδρος συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην  Εκτελεστική επιτροπή, των οποίων καταρτίζει, μαζί με το Γενικό Γραμματέα, την Ημερήσια Διάταξη, τα θέματα της οποίας και εισηγείται κάθε φορά.

β) Μαζί με το Γενικό Γραμματέα εκπροσωπεί το Σύλλογο σε όλες τις Διοικητικές και Δικαστικές αρχές όλων των βαθμίδων.

γ) Συνυπογράφει με το Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα του Συλλόγου.

δ) Συνυπογράφει με το Γενικό Γραμματέα και το Γραμματέα Οικονομικού όλα τα σχετικά παραστατικά, εντάλματα είσπραξης εσόδων και πληρωμής δαπανών καθώς και κάθε άλλο σχετικό, με την οικονομική διαχείριση, έγγραφο.

ε) Διαχειρίζεται μαζί με το Γενικό Γραμματέα έκτακτες δαπάνες μέχρι του ποσού που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

στ) Αναθέτει στον Αντιπρόεδρο μέρος των καθηκόντων του ύστερα από εισήγησή του και σχετική έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16 – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

α) Αναπληρώνει τον Πρόεδρο στα καθήκοντά του, όποτε ο τελευταίος απουσιάζει ή κωλύεται. Επίσης αναλαμβάνει τα καθήκοντα που του αναθέτει ο Πρόεδρος κατόπιν εγκρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Συγκαλεί σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εκτελεστική Επιτροπή του Συλλόγου, όταν ο Πρόεδρος αδρανεί ή αρνείται  τη σύγκλισή τους για διάστημα διπλάσιο του προβλεπόμενου από το καταστατικό.

Άρθρο 17 – ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

α) Έχει την ευθύνη των γραφείων του Συλλόγου και της περιουσίας του, πλην του Ταμείου, ασκεί τη διεύθυνση των γραφείων και του προσωπικού του Συλλόγου.

β)  Έχει την επιμέλεια της αλληλογραφίας και συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα εξερχόμενα έγγραφα.

γ) Τηρεί το αρχείο, τηρεί και φυλάσσει τη σφραγίδα του Συλλόγου.

δ) Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής, τα εγγράφει στα αντίστοιχα βιβλία, σύμφωνα με τις εντολές-αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τα συνυπογράφει με τον Πρόεδρο και τα λοιπά μέλη.

ε) Φροντίζει για την τήρηση όλων των βιβλίων του Συλλόγου, πλην εκείνων που τηρούνται από τον Ταμία ή άλλα όργανα του Συλλόγου στη βάση του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 18 – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

α) Είναι υπεύθυνος για τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας.

β) Συνεπικουρεί το Γενικό Γραμματέα στην άσκηση των καθηκόντων του, εφ’ όσον του ζητηθεί και τον αναπληρώνει στα καθήκοντά του σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματός του.

γ) Επίσης αναπληρώνει στα καθήκοντά του το Γραμματέα Οικονομικού, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.

Άρθρο 19 – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

α) Έχει την ευθύνη της διαχείρισης των οικονομικών του Συλλόγου.

β) Τηρεί το βιβλίο εισπράξεων και πληρωμών.

γ) Μεριμνά για την είσπραξη όλων των εσόδων του Συλλόγου, εκδίδοντας προς τούτο διπλότυπες αποδείξεις, αριθμημένες και σφραγισμένες.

δ) Ενεργεί εμπρόθεσμα, όλες τις πληρωμές του Συλλόγου με εντάλματα που υπογράφονται από τον ίδιο, τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα ή τους αναπληρωτές τους.

ε) Τηρεί αρχείο των αποδεικτικών στοιχείων εισπράξεων και πληρωμών, φάκελο χρεογράφων, καθώς και τα μετρητά του ταμείου, μέχρι εκείνο το ύψος που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

στ) Καταθέτει, στο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο πιστωτικό ίδρυμα και σε λογαριασμό του Συλλόγου, κάθε χρηματικό ποσό που βρίσκεται στα χέρια του, πέραν εκείνου που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης του προϋπολογισμού.

ζ) Διενεργεί αναλήψεις από το παραπάνω πιστωτικό ίδρυμα με εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής, εφ’ όσον της έχει παραχωρηθεί αρμοδιότητα. Η εξουσιοδότηση υπογράφεται, κάθε φορά, από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου ή τους αναπληρωτές τους.

η) Ενημερώνει σε κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την οικονομική κατάσταση του Συλλόγου, υποβάλλοντας σχετική κατάσταση εσόδων-εξόδων.

θ) Καταρτίζει με τον Πρόεδρο τον προϋπολογισμό και απολογισμό τον οποίο και εισηγείται για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο και στη Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση.

ι) Αναπληρώνεται στα καθήκοντά του, όταν απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα.

Άρθρο  20 – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ

α) Φροντίζει για όλα τα θέματα οργάνωσης και εύρυθμης λειτουργίας του Συλλόγου.

β) Μεριμνά για την εκτύπωση και διακίνηση των εντύπων του Συλλόγου, τηρώντας και σχετικό αρχείο.

γ) Φροντίζει για την οργάνωση κινητοποιήσεων, συγκεντρώσεων, συσκέψεων, ημερίδων και εν γένει εκδηλώσεων του Συλλόγου.

δ) Τηρεί το μητρώο μελών του Συλλόγου και της Γενικής Αντιπροσωπευτικής Συνέλευσης και φροντίζει όλα τα σχετικά με  τη σύγκλισή της.

ε) Τηρεί βιβλίο μητρώου και απογραφής, καθώς και τους τίτλους ιδιοκτησίας κάθε περιουσιακού στοιχείου του Συλλόγου. Επίσης μεριμνά για τη συντήρηση της ακίνητης περιουσίας του Συλλόγου, καθώς και των επίπλων και σκευών του.

στ) Λογοδοτεί και αναφέρεται στην Εκτελεστική Επιτροπή, το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση.

ζ) Αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από τον Γραμματέα Τύπου και  Δημοσίων Σχέσεων, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, τον οποίο και αναπληρώνει στα καθήκοντά του, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.

Άρθρο 21 – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΤΥΠΟΥ και  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

α) Φροντίζει για την ανάπτυξη των σχέσεων του Συλλόγου με τις άλλες συνταξιουχικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις της χώρας, καθώς και φορείς του λαϊκού κινήματος.

β) Τηρεί αρχείο δημοσιευμάτων σχετικών με το Σύλλογο, καθώς και γενικών συνταξιουχικών θεμάτων και εν γένει με κάθε τι που ενδιαφέρει τους συνταξιούχους των πρώην ΔΕΚΟ-Τραπεζών και γενικότερα το συνταξιουχικό κίνημα.

γ) Φροντίζει για την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Συλλόγου και τη συμμετοχή του Συλλόγου σε πολιτιστικές εκδηλώσεις άλλων φορέων, στα πλαίσια των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής και πάντα στην κατεύθυνση προαγωγής της αλληλεγγύης, της κοινωνικής συνοχής και της ανάπτυξης του πολιτιστικού επιπέδου των μελών του Συλλόγου.

δ) Αναπληρώνει στα καθήκοντά του το Γραμματέα Οργανωτικού, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.

ε) Τον Γραμματέα Τύπου και  Δημοσίων Σχέσεων σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του αναπληρώνει ο Γραμματέας Οργανωτικού.

Άρθρο 22 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Κεντρική Ελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής (3) και η θητεία της είναι ισόχρονη με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη της στην πρώτη, μετά την εκλογή τους, συνεδρίαση εκλέγουν Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα.

Η Κεντρική Ελεγκτική Επιτροπή αποτελεί και την Ελεγκτική Επιτροπή του Παραρτήματος Αττικής, με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες για το παράρτημα Αττικής.

Η Κεντρική Ελεγκτική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά στο τέλος κάθε τριμήνου με πρόσκληση του προέδρου της και εκτάκτως, όταν το ζητήσουν α) ο Πρόεδρος  του Διοικητικού Συμβουλίου, β) η Εκτελεστική Επιτροπή, γ) το Διοικητικό συμβούλιο και δ) δύο από τα μέλη της.

Η Κεντρική Ελεγκτική Επιτροπή παρακολουθεί και ελέγχει την Οικονομική διαχείριση και ειδικά: α) αν οι οικονομικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι νομότυπες και σύμφωνες με το καταστατικό και β) αν οι οικονομικές πράξεις του Γραμματέα οικονομικού (Ταμία) είναι νομότυπες και σύμφωνες με το καταστατικό και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων.

Αν η Κεντρική Ελεγκτική Επιτροπή διαπιστώσει διαχειριστικές ανωμαλίες πρέπει να τις αναφέρει άμεσα και εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Επίσης δύναται να ζητήσει εγγράφως τη σύγκλιση της Εκτελεστικής Επιτροπής ή του Διοικητικού Συμβουλίου για να ζητήσει εξηγήσεις και να εισηγηθεί μέτρα για θέματα της αρμοδιότητάς της.

Η Κεντρική Ελεγκτική Επιτροπή υποβάλλει έκθεση ελέγχου της παρελθούσας οικονομικής χρήσης του Δ.Σ. σε κάθε τακτική Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση. Η Κεντρική Ελεγκτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να ζητάει κάθε πληροφόρηση και ενημέρωση από τα αρμόδια όργανα, σχετικά με όλα τα βιβλία και έγγραφα που αναφέρονται σε ζητήματα αρμοδιότητάς της.

Άρθρο  23 – ΓΕΝΙΚΕΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ  ΜΕΛΩΝ

Οι Γενικές Συνελεύσεις  των μελών των Παραρτημάτων πραγματοποιούνται στην έδρα τους τακτικά στο πρώτο δίμηνο κάθε έτους πριν τη σύγκλιση της  τακτικής  Γενικής Αντιπροσωπευτικής Συνέλευσης.  Τις Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούν με απόφασή τους οι Διοικούσες Επιτροπές, γνωστοποιώντας στα μέλη των Παραρτημάτων την ημέρα, ώρα, χώρο πραγματοποίησης των Συνελεύσεων και την ημερήσια διάταξη.  Γενική Συνέλευση συγκαλείται και έκτακτα όταν το αποφασίσει η αντίστοιχη Διοικούσα Επιτροπή, ή το ζητήσει το ένα τρίτο (1/3) των μελών του Παραρτήματος, με ενυπόγραφη αίτησή τους που θα περιλαμβάνει τους λόγους του αιτήματος προς την αντίστοιχη Διοικούσα Επιτροπή. Αν η Διοικούσα Επιτροπή αρνηθεί τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης, αυτή μπορεί να συγκληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.

Κάθε Γενική Συνέλευση των μελών του Παραρτήματος βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόν το 50+1 τουλάχιστον των τακτικών ταμειακώς εντάξει μελών του. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση συνέρχεται την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα και στον ίδιο χώρο, χωρίς άλλη πρόσκληση, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόν  το 1/3 των ταμειακώς εντάξει μελών. Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας και πάλι,  συνέρχεται, για τρίτη φορά, την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, στον ίδιο χώρο χωρίς άλλη πρόσκληση, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόν το 1/4  των ταμειακώς εντάξει μελών. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Η Γενική Συνέλευση κατά τη συνεδρίασή της ελέγχει και εγκρίνει ή απορρίπτει το Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό της  Διοικούσας Επιτροπής, καθώς και τον Προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Δράσης της, για την επόμενη περίοδο.

Άρθρο 24 – ΔΙΟΙΚΟΥΣΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ (Δ.Ε.Π.)

Όλες οι Διοικούσες Επιτροπές, πλην του παραρτήματος της Αττικής, είναι πενταμελείς και εκλέγονται για τριετή θητεία. Επίσης ανά τριετία, μαζί με την ανάδειξη των μελών της κάθε διοικούσας επιτροπής, εκλέγονται και οι αντιπρόσωποι στην Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου, κατά τον τρόπο που ορίζεται στον άρθρο 9 του παρόντος καταστατικού.

Κάθε Διοικούσα Επιτροπή συνέρχεται μέσα σε δέκα ημέρες από την εκλογή της, ύστερα από πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος συμβούλου και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας μεταξύ των μελών της, τον Πρόεδρο, το Γραμματέα και τον Ταμία, οι οποίοι και αποτελούν το προεδρείο της  Διοικούσας Επιτροπής. Αν ο πλειοψηφίσας σύμβουλος δεν συγκαλέσει εμπρόθεσμα τα μέλη της  Διοικούσας Επιτροπής, τότε τα μέλη της συνέρχονται την τρίτη (3) εργάσιμη ημέρα, μετά τη λήξη της παραπάνω ορισθείσας προθεσμίας, υπό την προεδρεία του πλειοψηφίσαντος συμβούλου των παρόντων μελών της  Διοικούσας Επιτροπής.

Η Διοικούσα Επιτροπή και το προεδρείο αναλαμβάνουν καθήκοντα αμέσως μετά την εκλογή τους, παραλαμβάνοντας από το απερχόμενο προεδρείο, εντός πενθημέρου, όλα τα περιουσιακά στοιχεία του παραρτήματος, το πρωτόκολλο, τη σφραγίδα, το Ταμείο, το αρχείο και κάθε άλλο βιβλίο του.

Η θητεία της Διοικούσας Επιτροπής τερματίζεται νωρίτερα, πριν τη λήξη της θητείας της και προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη νέας εάν:

– Τεθεί και ψηφιστεί τέτοιο θέμα σε έκτακτη ή τακτική Γενική  Συνέλευση, οπότε και η ίδια ορίζει την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών για ανάδειξη νέας Διοικούσας Επιτροπής.

–  Παραιτηθεί ολόκληρη η Διοικούσα Επιτροπή ή παραιτηθεί μέρος αυτής και η συμπλήρωσή της από τους αναπληρωματικούς δεν επαρκεί για τη συμπλήρωση απαρτίας της, οπότε και συγκαλείται έκτακτη  Γενική Συνέλευση, η οποία και αποφασίζει για το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών.

Η θητεία της, κατά την προηγούμενη παράγραφο, εκλεγμένης  Διοικούσας Επιτροπής είναι ίση με το υπόλοιπο της θητείας της προηγούμενης Διοικούσας Επιτροπής. Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε περισσότερες από τρεις (3) τακτικές συνεδριάσεις  του, εκπίπτει από την ιδιότητά του αυτή ύστερα από σχετική απόφαση της  Διοικούσας Επιτροπής .

Η Διοικούσα Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά μέσα στο πρώτο δεκαήμερο κάθε διμήνου και έκτακτα όταν το ζητήσει ο Πρόεδρος ή τουλάχιστον δυο (2) από τα μέλη της, ή η Ελεγκτική Επιτροπή (Ελ.Ε.) για θέματα της αρμοδιότητάς της. Το αίτημα για έκτακτη σύγκλιση της  Διοικούσας Επιτροπής υποβάλλεται εγγράφως και περιλαμβάνει τα προς συζήτηση θέματα.

Η σύγκλιση της Διοικούσας Επιτροπής γίνεται στα γραφεία του Παραρτήματος, με έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της (email,fax,sms), που κοινοποιείται στα μέλη της τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες νωρίτερα και στην οποία αναφέρονται και τα θέματα ημερήσιας διάταξης.   Η  Διοικούσα Επιτροπή είναι σε απαρτία και μπορεί να συνεδριάσει αν είναι παρόντα το ήμισυ (1/2) συν ένας των μελών της, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και ο  Γραμματέας.

Στην περίπτωση που η συνεδρίαση Διοικούσας Επιτροπής καθίσταται αδύνατη για οποιοδήποτε λόγο, τη σύγκλιση της αναλαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.

Οι αποφάσεις της  Διοικούσας Επιτροπής λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών της και φανερή ψηφοφορία, εκτός από τις περιπτώσεις πειθαρχικών, προσωπικών θεμάτων και όσων άλλων ορίζει ο νόμος και το παρόν καταστατικό, όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία και στην οποία δεν μετέχουν τα μέλη που τα εν λόγω ζητήματα τα αφορούν.

Άρθρο 25 – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Διοικούσα Επιτροπή  αποφασίζει για όλα τα θέματα διοίκησης και διαχείρισης του Παραρτήματός της, υπερασπίζεται και προάγει τα συμφέροντα του Συλλόγου και γενικά των μελών του, στα πλαίσια πάντα των αποφάσεων της Γενικής Αντιπροσωπευτικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συλλόγου και της Γενικής Συνέλευσης του παραρτήματος, τις οποίες υλοποιεί και εφαρμόζει απαρέγκλιτα.

Ειδικότερα :

α) Εκλέγει τα μέλη του Προεδρείου και τα αντικαθιστά. Επίσης καθαιρεί και αντικαθιστά τα μέλη της που απουσιάζουν αδικαιολόγητα σε τρεις (3) διαδοχικές συνεδριάσεις του.

β) Ασκεί την οικονομική διαχείριση των πόρων του Παραρτήματος και ειδικότερα:
– Καταρτίζει τον προϋπολογισμό της επόμενης χρήσης και τον υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση για έλεγχο και έγκριση.

–  Αποφασίζει για όλες τις λειτουργικές και λοιπές δαπάνες που προβλέπονται στον εγκεκριμένο, από τη Γενική  Συνέλευση, προϋπολογισμό, καθώς και για έκτακτες δαπάνες που δεν υπερβαίνουν το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ.

γ) Παρακολουθεί και ελέγχει την υλοποίηση των αποφάσεών του και των αποφάσεων της  Γενικής Συνέλευσης από την  Εκτελεστική Επιτροπή, καθώς επίσης και την οικονομική διαχείριση.

δ) Συγκαλεί την  Γενική Συνέλευση, καταρτίζει την ημερήσια διάταξή της και λογοδοτεί σε αυτή για κάθε απόφασή της, υποβάλλοντας προς έλεγχο και έγκριση στην τακτική  Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό και Οικονομικό απολογισμό, τον Προϋπολογισμό  και Προγραμματισμό δράσης της.

Τα μέλη της  Διοικούσας Επιτροπής ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για κάθε ζημιά του Συλλόγου που μπορεί να προέλθει από εσφαλμένη απόφασή τους, η οποία ελήφθη είτε από δόλο είτε από βαριά αμέλειά τους. Ευθύνη μέλους δεν υφίσταται για αποφάσεις που ελήφθησαν κατά την απουσία του από τη σχετική συνεδρίαση ή διαφώνησε με την υπόψη απόφαση και η διαφωνία του καταχωρήθηκε στα πρακτικά.

Άρθρο 26 – ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Οι Ελεγκτικές Επιτροπές είναι τριμελείς και έχουν την ίδια συγκρότηση, λειτουργία, καθήκοντα και αρμοδιότητες με την Κεντρική Ελεγκτική Επιτροπή του Συλλόγου, προσαρμοσμένα στα πλαίσια και το επίπεδο του δικού τους παραρτήματος. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους μπορούν να ζητούν τη βοήθεια της Κεντρικής Ελεγκτικής Επιτροπής και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συλλόγου.

Άρθρο 27 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Αρμόδιο όργανο για την τροποποίηση του καταστατικού και τη διάλυση του Συλλόγου είναι η Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση, η οποία και αποφασίζει σύμφωνα με το νόμο και με τις διατάξεις του καταστατικού.

Για τη λήψη απόφασης τροποποίησης του καταστατικού καθώς και απόφασης διάλυσης  του Συλλόγου, απαιτείται παρουσία των μισών τουλάχιστον αντιπροσώπων στη Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων. Επίσης ο Σύλλογος διαλύεται μόλις τα μέλη του μείνουν  λιγότερα από δέκα.

Μετά την  απόφαση διάλυσης του Συλλόγου και την επιβαλλόμενη από το νόμο εκκαθάριση, η απομένουσα περιουσία του Συλλόγου περιέρχεται στην Ομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος ΙΚΑ-ΕΤΜ. Η περιουσία του Συλλόγου δεν διανέμεται ποτέ στα μέλη του.

Άρθρο 28 – ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ

Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα κυκλική, που φέρει στην περιφέρεια κυκλικά τη επωνυμία του Συλλόγου «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ πρώην ΔΕΚΟ &ΤΡΑΠΕΖΩΝ» και στο κέντρο το έτος ιδρύσεως 2012 και την ακροστιχίδα «Π.Σ.Σ ΔΕΚΟ-ΤΡΑΠΕΖΩΝ».

Σφραγίδες διαθέτουν επίσης και τα παραρτήματα. Η σφραγίδα κάθε παραρτήματος είναι κυκλική, που φέρει στην περιφέρεια κυκλικά τη επωνυμία του Συλλόγου « ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ πρώην ΔΕΚΟ &ΤΡΑΠΕΖΩΝ» και στο κέντρο το έτος ιδρύσεως 2012 και την επωνυμία του παραρτήματος.

Άρθρο  29 – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Κάθε τι που δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό ρυθμίζεται, πάντα στα πλαίσια των επιταγών του νόμου, με αποφάσεις της Γενικής Αντιπροσωπευτικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου και κάθε άλλου αρμοδίου οργάνου.

Άρθρο 30

Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από 30 άρθρα, ψηφίστηκε κατά την Γενική Συνέλευση των ιδρυτικών μελών του, που συγκλήθηκε για αυτό το σκοπό, σύμφωνα με το νόμο, στις 19 Σεπτεμβρίου 2012.

Στην συνέχεια τροποποιήθηκε στην έκτακτη Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση των μελών του, που συγκλήθηκε γι’ αυτό το σκοπό, σύμφωνα με το νόμο, στις 7 Οκτωβρίου 2019.

Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2020

                        Ο Πρόεδρος του Συλλόγου                         Η Γ. Γραμματέας του Συλλόγου  Ιωάννης Αντωνίου                                               Χριστίνα Τσάρα