Επανυπολογισμός κύριας σύνταξης για τη εύρεση της προσ. διαφοράς

Η Ομάδα του  Συλλόγου για τη μελέτη του Ασφαλιστικού συνέταξε και παρουσιάζει τον επανυπολογισμό των συντάξεων σύμφωνα με το Ν. 4387/2016 (Ν Κατρούγκαλου), καθώς και την εξαγωγή της προσωπικής διαφοράς με διάφορα παραδείγματα. Λόγου του εύρους της μελέτης πιθανόν να υπάρξουν κάποια μικροπροβλήματα ως προς τη απεικόνιση στην ιστοσελίδα.

Όλες οι νέες συντάξεις (κύριες, επικουρικές, εφ’ άπαξ, μερίσματα,) υπολογίζονται πλέον με το νέο τρόπο υπολογισμού του νόμου 4387/2016 (Μάης 16, νόμος Κατρούκαλου).

  • Μέσω αυτού του νόμου δικαιολογήθηκαν και μονιμοποιήθηκαν πλέον οι μνημονιακές μειώσεις και δεν εφαρμόστηκαν οι αποφάσεις του ΣτΕ για επιστροφή χρημάτων.
  • Έγιναν ήδη περικοπές σε συνταξιούχους με άθροισμα κύριας και επικουρικής άνω των 1.300 ευρώ μέσω του επανυπολογισμού (ληστείας) των επικουρικών. Έγινε όμως και ο επανυπολογισμός όλων των ήδη καταβαλλόμενων, μέχρι 16/5/2016, επικουρικών συντάξεων, χωρίς αυτό να προβλέπεται από το νόμο, για να δημιουργηθεί στο σύνολο των επικουρικών συντάξεων η προσωπική διαφορά, για μελλοντική χρήση. Οι «προσωπικές διαφορές» στις επικουρικές συντάξεις εμφανίζονται ήδη στα μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα του ΕΤΕΑΕΠ.
  • Θα γίνει ο επανυπολογισμός όλων των ήδη καταβαλλόμενων κύριων συντάξεων μέχρι 16/5/2016. Σημαντικό σημείο στον επανυπολογισμό είναι η προσωπική διαφορά που θα είναι ο άξονας των νέων μειώσεων, αφού δεν θα αποτελεί πλέον μέρος της σύνταξης αλλά πρόσθετη παροχή. Δηλαδή, οι ήδη καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις μαζί με τα επιδόματα, θα συνεχίσουν να καταβάλλονται μέχρι τις 31/12/2018 στο ύψος που έχουν διαμορφωθεί. Εφόσον, το προ φόρου καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων αυτών είναι μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει μετά από τον επανυπολογισμό τους, το επιπλέον ποσό χαρακτηρίζεται ως προσωπική διαφορά (Π.Δ), παύει να είναι μέρος των συντάξιμων αποδοχών, διαχωρίζεται από αυτές αλλά συνεχίζει να καταβάλλεται σαν πρόσθετο ποσό.
  • Από την 1/1/2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4472/2017 αν υπάρχει Προσωπική Διαφορά επί των καταβαλλόμενων συντάξεων (κύριων και επικουρικών) και είναι μέχρι 18% της καταβαλλόμενης κύριας σύνταξης τότε περικόπτεται στο σύνολο της.
  • Αν η προσωπική διαφορά (Π.Δ είναι μεγαλύτερη από το 18% τότε το υπερβάλλον ποσό θα συνεχίζει να παραμένει σαν Προσωπική Διαφορά συμψηφιζόμενη κατ΄ έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή της, με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων ( από το 2022 και μετά!!!) ή με την επόμενη περικοπή λόγω ενεργοποίησης του «κόφτη»
  • Αν το καταβαλλόμενο ποσό της σύνταξης είναι μικρότερο από αυτό που προκύπτει από τον επανυπολογισμό της, τότε αυτό προσαυξάνεται, από την 1.1.2019, κατά 1/5 της διαφοράς σταδιακά και ισόποσα εντός πέντε (5) ετών.

Απαραίτητα στοιχεία μέχρι σήμερα για τον υπολογισμό της κύριας σύνταξης ήταν:

α) Ο Συντάξιμος Μισθός( Σ.Μ) ή κλάση για το ΙΚΑ, οι αποδοχές δηλαδή που καταβάλλονταν εισφορές και

β) Το Ποσοστό Αναπλήρωσης  (Π.Α) κάθε ταμείου ανάλογα με τα έτη ασφάλισης. Για το ΙΚΑ το 70% για τα άλλα ταμεία από 80-70%.

ΝΕΑ ΣΥΝΤΑΞΗ με το νόμο 4387/2016

Με το νόμο 4387/2016 η σύνταξη αποτελείται από δύο μέρη.

Την ανταποδοτική σύνταξη Α = Σ.Μ* Π.Α

και Β την Εθνική σύνταξη.  Σύνταξη= Α + Β

Η Εθνική σύνταξη ορίσθηκε στα 384 € για τα 20 χρόνια και μειώνεται 2% για κάθε χρόνο μέχρι τα 15 (345 €).

Για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης χρειάζεται ο  συντάξιμος μισθός (Σ.Μ) όπως διαμορφώνεται από 2002 μέχρι την αποχώρηση και με βάση το ΔΤΚ και το ποσοστό αναπλήρωσης (ΠΑ) και τα έτη ασφάλισης σύμφωνα με τον πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ    ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ            ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

ΑΠΟ                        ΕΩΣ

0                             15                                           0,77%                                                     11,55%

15,01                      16                                           0,84%                                                     12,39%

16,01                      17                                           0,84                                                        13,23%

17,01                      18                                           0,84%                                                     14,07%

18,01                      19                                           0,90%                                                     14,97%

19,01                      20                                           0,90%                                                     15,87%

20,01                      21                                           0,90%                                                     16,77%

21,01                      22                                           0,96%                                                     17,73%

22,01                      23                                           0,96%                                                     18,69%

23,01                      24                                           0,96%                                                     19,65%

24,01                      25                                           1,03%                                                     20,68%

25,01                      26                                           1,03%                                                     21,71%

26,01                      27                                           1,03%                                                     22,74%

27,01                      28                                           1,21%                                                     23,95%

28,01                      29                                           1,21%                                                     25,16%

29,01                      30                                           1,21%                                                     26,37%

30,01                      31                                           1,42%                                                     27,79%

31,01                      32                                           1,42%                                                     29,21&

32,01                      33                                           1,42%                                                     30,63%

33,01                      34                                           1,59%                                                     32,22%

34,01                      35                                           1,59%                                                     33,81%

35,01                      36                                           1,59%                                                     35,40%

36,01                      37                                           1,80%                                                     37,20%

37,01                      38                                           1,80%                                                     39,00%

38,01                      39                                           1,80%                                                     40,80%

39,01                      40                                           2,00%                                                     42,80%

40,01                      41                                           2,00%                                                     44,80%

41,01                      42 & άνω                               2,00%                                                     46,80%

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΝΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Εργαζόμενος ασφαλισμένος (στο πρώην ΙΚΑ) με

α) Συντάξιμο Μισθό 2633 €. (Προσαρμοσμένη 28η κλάση δηλ. 2373 €  με ΔΤΚ)

β) 37 έτη ασφάλισης δηλ ποσοστό αναπλήρωσης (Π.Α)= 37,20

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4387/2016
(ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ)
ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΣ  ΜΙΣΘΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
 

(Σ.Μ)                               2633,00

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ
ΣΤΟ ΑΡ. 8 ΠΑΡ. 5 Ν.4387/2016 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Α

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Α = Σ.Μ * Π. Α

Β

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΝΤΑΞΗ

Α+Β

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΜΕΙΚΤΗ
ΣΥΝΤΑΞΗ

(Π.Α)                             37,2% 979,40 384 1.363,40

Στη σύνταξη θα γίνει κράτηση 6%  (1.363,40 *0,06 ) = 81,8 για ασθένεια                                                            Σύνταξη προ φόρου  1363,4-81,8= 1281,6 €

ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΤΡΟΠΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΣ  ΜΙΣΘΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

ΣΥΝΤΑΞΗ
28 η κλάση ΙΚΑ (2373 €) 37 (11100 ΗΕ) 2026,12
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ
ν.3986/11 ν. 4024/11 ν.4051/12 ν. 4093/12 Ασθένεια 6% Καταβαλλόμενη Σύνταξη προ φόρου
141,85 190,64 169,39 91,47 1433,07
593,35  

 

ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4387/2016
ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΣ  ΜΙΣΘΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (Σ.Μ)                               2373,00
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ
ΣΤΟ ΑΡ. 8 ΠΑΡ. 5 Ν.4387/2016 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Α

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Α = Σ.Μ * Π. Α

Β

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΝΤΑΞΗ

Α+Β

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

(Π.Α)                             37,2% 882,76 384 1266,76

 

Καταβαλλόμενη Σύνταξη προ φόρου Νέα μεικτή

σύνταξη

= Προσωπική Διαφορά 18%

Καταβαλλόμενης Σύνταξης

1433,07 1266,76 = 166,31 < 257,95
Νέα σύνταξη = 1266,76      

Η προσωπική διαφορά είναι 166,31 < 18%, αφαιρείται όλη.

Στη νέα σύνταξη που είναι 1266,31 γίνεται κράτηση για ασθένεια 6 % : 1266,76*0,06= 76 € και η σύνταξη προ φόρου είναι 1190,76 (1266,31-76). Μειωμένη τελικά κατά 16,9%.

Με βάση το νόμο αλλά κυρίως την εγκύκλιο του ΕΦΚΑ, ο Σ.Μ που θα χρησιμοποιηθεί για τον επανυπολογισμό  της παλαιάς σύνταξης (2373 € ) θα είναι μικρότερος ( χωρίς αναπροσαρμογές με τον ΔΤΚ) και όχι ο ίδιος  με το Σ.Μ. (2633 €) της νέας σύνταξης. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα η νέα σύνταξη μετά τον επανυπολογισμό να είναι μικρότερη (1266,76 αντί 1363,4) και η Προσωπική Διαφορά, που θα περικοπεί, μεγαλύτερη κατά 96€ ( 166,31 αντί για 70,31).

Από το παράδειγμα φαίνεται καθαρά ότι, παρά τις όποιες διακηρύξεις της κυβέρνησης για αναλογική ισότητα και δικαιοσύνη στο συνταξιοδοτικό με το νόμου Κατρούκαλου, με το κόλπο του διαφορετικού Συντάξιμου Μισθού (Σ.Μ), ένας παλαιός συνταξιούχος με τις ίδιες προϋποθέσεις Σ.Μ και ετών ασφάλισης θα παίρνει, μετά τον επανυπολογισμό, ακόμη μικρότερη σύνταξη και από ένα νέο συνταξιούχο μετά τον ν. 4387/16.

Σ.Μ = 28η κλάση ΙΚΑ ή 2373 € . Έτη ασφάλισης: 37.  (Π.Α)=37,2

  Μεικτή σύνταξη Καταβαλλόμενη Σύνταξη προ φόρου % Μείωσης
Παλαια σύνταξη πριν περικοπών μνημονίων 2026,12 1433,07 29,2
Νέα σύνταξη με το ν.4387/16 1363,40 1281,60 36,8
Νέα σύνταξη μετά τον επανυπολογισμό 1266,76 1190,76 41,3

 

Μεγάλο ενδιαφέρον έχει ο υπολογισμός των νέων συντάξεων αλλά και ο επανυπολογισμός των παλαιών όσων πλήρωναν μεγαλύτερο ποσοστό εισφορών και πρέπει να ληφθεί υπόψιν το επιπλέον ποσοστό αναπλήρωσης του αρ. 30 παρ. 1 του Ν. 4387/2016.

Η αρχική ερμηνεία για την εφαρμογή του άρθρου του νόμου, με το επιπλέον ποσοστό αναπλήρωσης, οδηγούσε σε υψηλότερες νέες συντάξεις και μεγαλύτερες αρνητικές Προσωπικές διαφορές (δηλ. επιστροφές αντί για μειώσεις) σε αυτή την κατηγορία συνταξιούχων. Με νέα απόφαση του ΕΦΚΑ, το επιπλέον ποσοστό δεν θα αυξάνει το ποσοστό αναπλήρωσης αλλά θα αυξάνει το συντάξιμο μισθό στον οποίο θα υπολογίζεται το ποσοστό αναπλήρωσης (Π.Α) για τα έτη ασφάλισης.

Στον παρακάτω πίνακα 1 βλέπουμε τις διαφορές από ανάλογα με τον τρόπο υπολογισμού που χρησιμοποιείται για ένα εργαζόμενο του ΙΚΑ, για ένα εργαζόμενο του ΟΤΕ με επιπλέον ποσοστό αναπλήρωσης και τον επανυπολογισμό ενός παλαιού συνταξιούχου με τις ίδιες προϋποθέσεις.

Σ.Μ = 2725 €.   Αναπροσαρμοσμένος Σ.Μ (με ΔΤΚ από 2002- σήμερα) =2908,19

Έτη ασφάλισης: 35. (Π.Α) = 33,96.                Πρόσθετο ποσοστό εισφορών 29,344

Έτος  εξόδου 8ος/2016 για τον νέο, 6ος /2015 για τον παλαιό συνταξιούχο.

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΑΡΧΙΚΑ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4387/2016

ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΣ  ΜΙΣΘΟΣ ΜΕ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΤΚ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 2.908,19 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ
ΣΥΝΤΑΞΗ
ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΝΤΑΞΗ
ΜΕΙΚΤΗ
ΣΥΝΤΑΞΗ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ
ΣΤΟ ΑΡ. 8 ΠΑΡ. 5 Ν.4387/2016 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
33,960% 987,62 384 1.371,62
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΕΠΑΝΥΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΣΥΝΤΑΞΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΤΚ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΣ  ΜΙΣΘΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

ΤΟΥ ΔΤΚ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

2.725,00 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ
ΣΥΝΤΑΞΗ
ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΝΤΑΞΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΜΕΙΚΤΗ
ΣΥΝΤΑΞΗ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡ. 8 ΠΑΡ. 5 .4387/2016 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 33,960% 925,41 384 1309,41
ΝΕΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ ΤΟ Ν. 4387/2016
Συντάξιμος Μισθός 2.725,00
Βασική Σύνταξη 1309,41
ασθένεια  6% 78,50
Καταβαλλόμενη σύνταξη προ φόρου 1230,84
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΤΡΟΠΟ ΠΡΙΝ ΤΟ Ν. 4387/2016
Συντάξιμος Μισθός 2.725,00
ΠΑΛΑΙΑ  ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 2.129,80
ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ 1.419,55    Προσωπική Διαφορά
1230,84 – 1.419,55 = – 188,95
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ – 188,95 ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ       
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4387/2016
( ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ Αρ. 30 παρ. 1  )
ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΣ  ΜΙΣΘΟΣ ΜΕ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΤΚ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 2.908,19 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ
ΣΥΝΤΑΞΗ
ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΝΤΑΞΗ
ΜΕΙΚΤΗ
ΣΥΝΤΑΞΗ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡ. 8 ΠΑΡ. 5 Ν.4387/2016 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 33,960% 987,62 384 1.371,62
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ Αρ. 30 παρ. 1  Ν.4387/2016  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΤΟΣ ΕΞΟΔΟΥ
(ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΛΗΨΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
29,344% 853,38 ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΜΕΙΚΤΗ
ΣΥΝΤΑΞΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ AΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ 63,304%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 1.841,00 384 2.225,00
Σύμφωνα με την αρχική ερμηνεία εφαρμογής του νόμου η νέα σύνταξη λόγω του επιπλέον ποσοστού αναπλήρωσης αλλά και η προσωπική διαφορά για επιστροφή ήταν  μεγαλύτερη από ότι υπολόγιζαν.
ΝΕΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ ΤΟ Ν. 4387/2016
Συντάξιμος Μισθός 2.908,00
Βασική Σύνταξη 2.225,00
ασθένεια  6%                        133,50
Καταβαλλόμενη σύνταξη προ φόρου 2.091,50 2091,5
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΤΡΟΠΟ ΠΡΙΝ ΤΟ Ν. 4387/2016
Συντάξιμος Μισθός 2.725,00
ΠΑΛΑΙΑ  ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 2.129,80
ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ 1.419,55    Προσωπική Διαφορά
ΔΙΑΦΟΡΑ 671,95  σε 5 ΔΟΣΕΙΣ   134,39 2091,5 – 1.419,55 = 671,95
Μετά από αυτό και με  απόφαση του ΕΦΚΑ η ερμηνεία για τον τρόπο υπολογισμού του επιπλέον ποσοστού του ΑΡ. 30 παρ. 1 του Ν. 4387/2016 άλλαξε και ταυτόχρονα η νέα σύνταξη και η προσωπική διαφορά  που διαμορφώνεται για επιστροφή μειώνεται.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡ. 30 παρ. 1 του Ν. 4387/2016 ΠΟΥ ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΜΟ ΜΙΣΘΟ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4387/2016
ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΣ  ΜΙΣΘΟΣ (ΜΕ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΤΚ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 2.908,19 ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΣ  ΜΙΣΘΟΣ ΜΕ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ 3761,57
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ
ΣΤΟ ΑΡ. 8 ΠΑΡ. 5 Ν.4387/2016 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
33,960% ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ
ΣΥΝΤΑΞΗ
ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΝΤΑΞΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΜΕΙΚΤΗ
ΣΥΝΤΑΞΗ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ Αρ. 30 παρ. 1  Ν.4387/2016 ΠΟΥ ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΜΟ ΜΙΣΘΟ 29,344% 1.277,43 384 1.661,43
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΙΝΑΚΑ 3-4 2091,5 –          1.661,43 = 430
ΝΕΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ ΤΟ Ν. 4387/2016
Συντάξιμος Μισθός 2.908,00
Βασική Σύνταξη 1.661,43
ασθένεια  6% 133,50
Καταβαλλόμενη σύνταξη προ φόρου 1.527,93 1.527,93
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΤΡΟΠΟ ΠΡΙΝ ΤΟ Ν. 4387/2016
Συντάξιμος Μισθός 2.725,00
ΠΑΛΑΙΑ  ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 2.129,80 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ 1.419,55
ΔΙΑΦΟΡΑ  108,38  σε 5 ΔΟΣΕΙΣ 21,68 1527,93 – 1.419,55 =  108,38  
Η νέα σύνταξη είναι μικρότερη κατά 430 € και ποσοστό 79,5% και η

προσωπική διαφορά για επιστροφή μικρότερη κατά (430-108,9) =321,1 €

 

Στον πίνακα 5 γίνεται επανυπολογισμός της παλαιάς σύνταξης χωρίς προσαύξηση του συντάξιμου μισθού με το ΔΤΚ αλλά με προσαύξηση λόγω πρόσθετου ποσοστού αυξημένων εισφορών.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5

ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡ. 30 παρ. 1 του Ν. 4387/2016 ΠΟΥ ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΜΟ ΜΙΣΘΟ

ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΣ  ΜΙΣΘΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

ΤΟΥ ΔΤΚ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

2.725,00 ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΣ  ΜΙΣΘΟΣ ΜΕ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ 3524,62
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡ. 8 ΠΑΡ. 5 .4387/2016 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 33,960% ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ
ΣΥΝΤΑΞΗ
ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΝΤΑΞΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΜΕΙΚΤΗ
ΣΥΝΤΑΞΗ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ Αρ. 30 παρ. 1  Ν.4387/2016 ΠΟΥ ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΜΟ ΜΙΣΘΟ 29,344% 1.196,96 384 1.580,96
   
ΝΕΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ ΤΟ Ν. 4387/2016
Συντάξιμος Μισθός 2.908,00
Βασική Σύνταξη 1.580,96
ασθένεια  6% 94,85
Καταβαλλόμενη συνταξη προ φόρου 1.486,10 1486,10
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΤΡΟΠΟ ΠΡΙΝ ΤΟ Ν. 4387/2016
Συντάξιμος Μισθός 2.725,00
ΠΑΛΑΙΑ  ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 2.129,80 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ 1.419,55
ΔΙΑΦΟΡΑ 66,5  σε 5 ΔΟΣΕΙΣ των 13,31€ 1486,10 – =  1.419,55 66,55
Με τον τρόπο επανυπολογισμού του πινακα 5 η προσωπική διαφορά για επιστροφή σχεδόν εξαφανίζεται.

Και απ’ ότι φαίνεται αυτό τον τρόπο θα επιλέξουν για να γίνουν οι περικοπές του 1,8 δις που νομοθέτησαν

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ Αρ. 30 παρ. 1  Ν.4387/2016  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΤΟΣ ΕΞΟΔΟΥ
(ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΛΗΨΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ) ΣΕ ΤΑΠ ΟΤΕ ΚΑΙ ΕΤΕ

 

 

ΤΑΠ ΟΤΕ ΕΤΕ
ΣΥΝΤ ΑΝΑΠ/ ΕΤΟΣ/ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΣΦ ΕΤΟΣ ΑΠΟΧ 31/12 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ / ΕΤΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ / ΕΤΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ / ΕΤΟΣ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ 1990-2020 ΕΤΟΣ ΕΞΟΔΟΥ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ
(ΑΡ. 30 Ν.4387/2016)
0,075 1990 22 2 0,1500 0,1500 1990 0,00%
0,075 1991 30 10 0,7500 0,9000 1991 0,00%
0,075 1992 30 10 0,7500 1,6500 1992 0,38%
0,075 1993 31,77 11,77 0,8828 2,5328 1993 0,98%
0,075 1994 33,53 13,53 1,0148 3,5475 1994 1,80%
0,075 1995 35,3 15,3 1,1475 4,6950 1995 2,85%
0,075 1996 35,4 15,4 1,1550 5,8500 1996 3,90%
0,075 1997 35,5 15,5 1,1625 7,0125 1997 5,03%
0,075 1998 35,6 15,6 1,1700 8,1825 1998 6,15%
0,075 1999 35,7 15,7 1,1775 9,3600 1999 7,35%
0,075 2000 35,8 15,8 1,1850 10,5450 2000 8,55%
0,075 2001 35,9 15,9 1,1925 11,7375 2001 9,83%
0,075 2002 36 16 1,2000 12,9375 2002 11,10%
0,075 2003 36 16 1,2000 14,1375   2003 12,38%
0,075 2004 36 16 1,2000 15,3375   2004 13,65%
0,075 2005 36 16 1,2000 16,5375   2005 14,93%
0,075 2006 36 16 1,2000 17,7375   2006 16,20%
0,075 2007 36 16 1,2000 18,9375   2007 17,48%
0,075 2008 36 16 1,2000 20,1375   2008 18,75%
0,075 2009 36 16 1,2000 21,3375   2009 20,03%
0,075 2010 36 16 1,2000 22,5375   2010 21,30%
0,075 2011 36 16 1,2000 23,7375   2011 22,58%
0,075 2012 36 16 1,2000 24,9375   2012 23,85%
0,075 2013 32 12 0,9000 25,8375   2013 24,83%
0,075 2014 32 12 0,9000 26,7375   2014 25,80%
0,075 2015 32 12 0,9000 27,6375   2015 26,78%
0,075 2016 28 8 0,6000 28,2375   2016 27,38%
0,075 2017 28 8 0,6000 28,8375   2017 27,83%
0,075 2018 28 8 0,6000 29,4375   2018 28,13%
0,075 2019 24 4 0,3000 29,7375   2019 28,28%
0,075 2020 24 4 0,3000 30,0375   2020 28,28%