Ενημερωτικό Δελτίο αριθ. 15, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος 2019