Δικαιωση 21 συνταξιουχων της πρωιν Εμπορικης.Επιλυεται το θεμα με τα αναδρομικα τους

Αρ.πρωτ: 100702

Αθήνα Hμ/νια 8/12/21

Αριθ. Eσωτ. Πρωτ.: 1662

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
Τμήμα Ερωτήσεων Τμήμα Ερωτήσεων
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ KOIN. : Πολιτική Γραμματεία Υφυπουργού
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Κοινωνικής Ασφάλισης
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ


Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας: 101 10 – Αθήνα
Πληροφορίες: Π.Παναγιωτακοπούλου
Τηλέφωνο: 2131516475
e-mail: ypertns@ypakp.gr


ΘΕΜΑ: Εφαρμογή της απόφασης του ΣΤΕ και του ΔΣ του ΕΦΚΑ για την εφαρμογή του καταστατικού του
ΤΕΑΠΕΤΕ.
ΣXET.: H με αρ. πρωτ. 396/18- 10-2021 Ερώτηση.


Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή από τους βουλευτές κ.κ.
Κατσώτη Χρήστο, Λαμπρούλη Γιώργο και Στολτίδη Λεωνίδα, αναφορικά με το παραπάνω θέμα,
σας πληροφορούμε τα εξής:
Το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ) ιδρύθηκε με το άρθρο 60 του ν.
3371/2005 (178 Α ́) ως φορέας επικουρικής ασφάλισης ν.π.δ.δ. από 1.9.2005, υπό την εποπτεία
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με σκοπό, σύμφωνα με τις
ρυθμίσεις των άρθρων 58-62 του εν λόγω νόμου και της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν.
3455/2006 ( 84 Α ́), την ένταξη σε αυτό των ασφαλισμένων και συνταξιούχων των ιδιωτικής
προέλευσης φορέων επικουρικής ασφάλισης των πιστωτικών ιδρυμάτων. Η ένταξη στο ΕΤΑΤ
των ασφαλισμένων και συνταξιούχων των φορέων ΤΕΑΠΕΤΕ, ΤΑΠΤΠ και ΛΑΚ (Εμπορική
Τράπεζα και μέρος της Τράπεζας Πειραιώς, Alpha Bank και Τράπεζα Αττικής αντίστοιχα)
πραγματοποιήθηκε με ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις για τη χορήγηση των προσυνταξιοδοτικών
παροχών, τις οποίες προέβλεπαν οι καταστατικές διατάξεις των φορέων αυτών.
Σημειώνεται ότι η προσυνταξιοδοτική παροχή (ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης μέχρι τη
συμπλήρωση του κατά περίπτωση ορίου ηλικίας και των χρονικών προϋποθέσεων για την
απονομή κύριας και επικουρικής σύνταξης) χορηγείται στους μέχρι 31-12-1992 ασφαλισμένους
των οικείων φορέων.
Σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν.3371/2005 σκοπός του ΕΤΑΤ είναι:
α) Η καταβολή της διαφοράς των ποσών συντάξεων που προκύπτουν από τον υπολογισμό της
σύνταξης βάσει των καταστατικών διατάξεων του ΕΤΕΑΜ και των καταστατικών διατάξεων των
οικείων επικουρικών ταμείων ή κλάδων η λογαριασμών ή ενώσεων προσώπων του προσωπικού
των πιστωτικών ιδρυμάτων για τους ασφαλισμένους μέχρι 31-12-1992.
β) Οι όροι και οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τα οικεία ταμεία ή κλάδους ή ειδικούς
λογαριασμούς ή ενώσεις προσώπων για τους ασφαλισμένους μέχρι 31-12-1992 δεν θίγονται.
H καταβολή των ποσών που αντιστοιχούν σε συστήματα προσυνταξιοδότησης που χορηγούνται
στους μέχρι 31-12-1992 ασφαλισμένους, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των
οικείων καταστατικών και κανονισμών παροχών από τα ταμεία ή κλάδους ή λογαριασμούς ήΔιανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 6194e57f5243b938f7609be7 στις 08/12/21 14:46
Σελίδα 2 από 3
2
ενώσεις προσώπων επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού των πιστωτικών ιδρυμάτων και έως
της συμπληρώσεως των αντίστοιχων προϋποθέσεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ.
Βάσει εξάλλου των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 3455/2006 σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του Κεφ. Η ́ του ν.3371/2005, οι ασφαλισμένοι του ΤΕΑΠΕΤΕ (Ταμείο Επικουρικής
Ασφάλισης Εμπορικής Τράπεζας Ελλάδας), που καθίσταντο συνταξιούχοι από 18-4-2006 και
εφεξής, υπήχθησαν υποχρεωτικά στο ΕΤΑΤ.
Το ΕΤΑΤ κατέβαλε τις προσυνταξιοδοτικές παροχές που προέβλεπε η νομοθεσία του ΤΕΑΠΕΤΕ,
δηλαδή μια συνολική σύνταξη που περιλαμβάνει ποσά κύριας και επικουρικής σύνταξης μέχρι τη
συνταξιοδότηση από το τέως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και το τέως ΕΤΕΑΜ. Στη συνέχεια, μετά τη
συνταξιοδότηση με κύρια και επικουρική σύνταξη, το ΕΤΑΤ κατέβαλε επιπλέον ποσό σύνταξης
το οποίο συμπλήρωνε τη σύνταξη του τέως ΕΤΕΑΜ, προκειμένου να λαμβάνουν το ίδιο ποσό
σύνταξης με αυτό που προέκυπτε από το προϊσχύον ασφαλιστικό καθεστώς (άρθρο 61 περ. α
του ν.3371/2005- διαφορά επικουρικής σύνταξης).
Οι μέχρι 17-4-2006 συνταξιούχοι προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΤΕΑΠΕΤΕ υπήχθησαν
υποχρεωτικά από 18-4-2006 στο πρώην ΕΤΕΑΜ (στη συνέχεια ΕΤΕΑ, ΕΤΕΑΕΠ και νυν με το
άρθρο 2 παρ. 4 του ν.4670/2020, Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ) για τη
χορήγηση των προσυνταξιοδοτικών παροχών, το οποίο ορίσθηκε ως διάδοχος ασφαλιστικός
φορέας να καταβάλει ολόκληρο το ποσό της σύνταξης που κατέβαλε το ΤΕΑΠΕΤΕ βάσει των
καταστατικών του διατάξεων.
Με τις διατάξεις των παρ.1α και 3δ του άρθρου 7 του καταστατικού του ΤΕΑΠΕΤΕ, όπως
ισχύουν ( ΥΑ 50581/Ε 1686/1949), για τη θεμελίωση δικαιώματος σε σύνταξη προβλέπεται ότι:
« 1. Δικαίωμα για σύνταξη έχει κάθε ασφαλισμένος:
α. Μετά τη συμπλήρωση τριάντα συντάξιμων (30) συντάξιμων χρόνων ανεξάρτητα από την
ηλικία του.
3. Κατ’εξαίρεση οι γυναίκες ασφαλισμένες του Ταμείου δικαιούνται σύνταξη:
δ) Μετά τη συμπλήρωση δέκα πέντε (15) συντάξιμων χρόνων από πραγματική υπηρεσία στην
τράπεζα, εφόσον είναι έγγαμες ή χήρες με ανήλικα παιδιά».
Από έγγραφη αλληλογραφία μέχρι σήμερα προκύπτει ότι το έτος 1990 τέθηκε σε αμφισβήτηση
η ισχύς των παραπάνω ρυθμίσεων και κατόπιν προφορικής συμφωνίας μεταξύ της Τράπεζας και
του Συλλόγου των υπαλλήλων αυτής, συμφωνήθηκαν τα παρακάτω:
α) Οι ασφαλισμένοι του ΤΕΑΠΕΤΕ εφεξής θα δικαιούνταν σύνταξη ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας με
τη συμπλήρωση ελάχιστου χρόνου ασφάλισης τα 32 έτη (δηλαδή 31 έτη, έξι μήνες και μια
ημέρα)
β) Κατ’ εξαίρεση οι γυναίκες ασφαλισμένες του Ταμείου μετά τη συμπλήρωση των 17 ετών και 6
μηνών πραγματικής εργασίας μόνο στην Τράπεζα, εφόσον είναι έγγαμες ή χήρες με ανήλικα
παιδιά, καθώς και όταν έχουν ανίκανο σύζυγο με ποσοστό τουλάχιστον 67%, σύμφωνα με
απόφαση της Υ.Ε. του Ταμείου και συμπληρωμένο το 42ο έτος της ηλικίας τους.
Μετά την ένταξη του ΕΤΑΤ στον e-ΕΦΚΑ, με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν.4387/2016, το
Διοικητικό Συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του ν.1876/1990, στο άρθρο
680 του Αστικού Κώδικα και λαμβάνοντας υπόψη το σκεπτικό της αρ. 935/2018 απόφασης του
ΣτΕ, με την αρ. 90/6 Συν./14-2-2019 απόφασή του αποφάσισε ομόφωνα …… β) για την
εφαρμογή των οριζομένων του άρθρου 7 παρ. 1 εδ. α και της παρ. 3 εδ δ του καταστατικού του
ΤΕΑΠΕΤΕ/ΕΤΑΤ, που συνομολογήθηκε με την από 12/12/1984 ΣΣΕ κατά τα οριζόμενα των
άρθρων 2 του 680 του Αστικού Κώδικα, καθώς και των διατάξεων του άρθρου 7 τουΔιανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 6194e57f5243b938f7609be7 στις 08/12/21 14:46
Σελίδα 3 από 3
3
ν.1876/1990, που ρητά ορίζει ότι οι όροι των Συλλογικών Συμβάσεων έχουν άμεση και
αναγκαστική ισχύ.
Σε συνέχεια της ως άνω απόφασης του Δ.Σ., χορηγήθηκε προσυνταξιοδοτική παροχή από
αιτήσεως, σε όσους υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης μετά την έκδοση της 935/2018
απόφασης του ΣτΕ. Οι ανωτέρω όμως επανήλθαν με αίτηση θεραπείας ζητώντας την
επανεξέταση του θέματος και την απονομή της παροχής αναδρομικά από την ημερομηνία
αποχώρησης από την υπηρεσία τους.
Ωστόσο, επειδή, με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περ. α και του τελευταίου εδαφίου
της περ.β της παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 4387/2016, όπως ισχύουν, προβλέπεται ότι :
«Από την έναρξη λειτουργίας όλων των Τοπικών Διευθύνσεων του ΕΦΚΑ, όπως προβλέπεται
στις περιπτώσεις δ, ε, στ και ζ του άρθρου 87 του π.δ 8/2019 (Α8) συνιστώνται στο φορέα με
απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατόπιν πρότασης του Δ.Σ. του
ΕΦΚΑ, Διοικητικές Επιτροπές με αρμοδιότητα την εξέταση ενδικοφανών και εν γένει διοικητικών
προσφυγών»
«Αντίστοιχα, για υποθέσεις αρμοδιότητας των λοιπών εντασσόμενων φορέων, τομέων, κλάδων
και λογαριασμών στους οποίους προβλέπεται μέχρι την ως άνω ένταξή τους διαδικασία
ενδικοφανών προσφυγών, αυτές εξετάζονται μέχρι τη σύσταση των εν λόγω επιτροπών από το
Δ.Σ. του ΕΦΚΑ»
και επιπλέον, με τις διατάξεις της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 60 του ίδιου νόμου καθορίζεται
ότι το Δ.Σ του ΕΦΚΑ «Μεριμνά και αποφασίζει για την περαίωση των εκκρεμών υποθέσεων των
εντασσόμενων στον ΕΦΚΑ φορέων, τομέων κλάδων και λογαριασμών», με το αρ.409682/15-
10-2021 έγγραφο του Φορέα ζητήθηκε από την Διεύθυνση Οργάνωσης του e-ΕΦΚΑ η σύσταση
Διοικητικής Επιτροπής με αρμοδιότητα την εξέταση ενδικοφανών προσφυγών χορήγησης
παροχών σε χρήμα, φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών για τους οποίους έως την
ένταξή τους στον Οργανισμό τις προσφυγές εξέταζε το Διοικητικό Συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ.
Με τη συγκρότηση της Διοικητικής Επιτροπής η αρμόδια υπηρεσία για τη χορήγηση των
προσυνταξιοδοτικών παροχών του e-ΕΦΚΑ, θα εισάγει άμεσα προς εξέταση τις προσφυγές των
είκοσι ένα (21) ενιστάμενων που παραμένουν σε εκκρεμότητα λόγω έλλειψης θεσμικού
οργάνου.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Π.ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ