Απάντηση Υπουργού σε Αναφορά του ΚΚΕ

Προς το Προεδρείο της Βουλής

ΑΝΑΦΟΡΑ

Για την κ. Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Οι βουλευτές Χρήστος Κατσώτης, Γιάννης Γκιόκας, Λιάνα Κανέλλη και Διαμάντω Μανωλάκου.

Κατέθεσαν ΑΝΑΦΟΡΑ το ψήφισμα του Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων Πρώην ΔΕΚΟ και Τραπεζών και ζητούν την άμεση χορήγηση της επικουρικής σύνταξης που καταβάλλονταν από τον ΛΕΠΕΤΕ στους 16.500 συνταξιούχους της ΕΤΕ αναδρομικά και χωρίς καμία μείωση, καθώς και την ικανοποίηση όλων δίκαιων αιτημάτων των συνταξιούχων.

 

Αθήνα 8/3/2018

Οι καταθέτοντες βουλευτές

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ,

KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2018

Αριθ. Πρωτ.: 50

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων

Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου

Τμήμα Αναφορών

ΣΧΕΤ: Η με αρ. πρωτ.456/19-1-2018 ΑΝΑΦΟΡΑ

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό, που κατατέθηκε στη Βουλή από τoυς Βουλευτές

κ.κ. Μανώλη Συντυχάκη, Χρήστου Κατσώτη και Σταύρου Τάσσου , σας πληροφορούμε τα εξής:

Α. 1. Ο Λογαριασμός Επικουρήσεως Προσωπικού Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος

(ΛΕΠΕΤΕ) συνεστήθη το 1949 στην Εθνική Τράπεζα ως ειδικός λογαριασμός, χωρίς νομική

προσωπικότητα, με σκοπό την παροχή μηνιαίας επικουρικής σύνταξης στο προσωπικό της ΕΤΕ.

Ο Κανονισμός του έχει εγκριθεί από το Γενικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας και την

διοίκηση και διαχείριση της περιουσίας του Ειδικού Λογαριασμού έχει αναλάβει Διαχειριστική

Επιτροπή, σύμφωνα με τον Κανονισμό του.

  1. Σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2084/1992 (Α΄165), στην

εποπτεία του νυν Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

υπάγονται οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ήτοι όλα τα ασφαλιστικά ταμεία και οργανισμοί

που λειτουργούν με τη μορφή ν.π.δ.δ..

Ο ΛΕΠΕΤΕ, ο οποίος δεν έχει προσλάβει τη μορφή νομικού προσώπου αλλά συνιστά

ένωση περιουσίας χωρίς νομική προσωπικότητα (βλ. ΑΠ 25/2008, Ολομ.) δεν εποπτεύεται από

το Υπουργείο μας, αλλά λειτουργεί αυτοτελώς ως φορέας επικουρικής ασφάλισης.

 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ε. ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ