ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ

Αθήνα, 10/6/2016
Αριθ.
Πρωτ.: 120
ΠΡΟΣ:
τον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης, κ. Αν. Πετρόπουλο
ΘΕΜΑ: 
Προβλήματα Συνταξιούχων 1.Εμπορικής (ΤΕΑΠΕΤΕ) – Πίστεως (ΤΑΠ) – 2.ΑΤΕ
(ΕΛΕΜ)
Κύριε
Υπουργέ,
Με
το παρόν Υπόμνημα αναφερόμαστε στην ήδη γνωστή σε εσάς κατάσταση που
δημιουργείται για όλους τους συνταξιούχους και ασφαλισμένους των υπόψη Ταμείων.
Υπόμνημα
1.Πρώην ΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΤΕΑΠΕΤΕ) και
ΠΙΣΤΕΩΣ (ΤΑΠ)
Με την ψήφιση του ν. 4387/2016,
εντάσσετε τους  συνταξιούχους και τους ασφαλισμένους
του προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΕΤΑΤ και ΕΤΕΑ στο νέο φορέα, τον ΕΦΚΑ.
Ταυτόχρονα με την ένταξη μειώνετε τα ποσοστά αναπλήρωσης που αναφέρονται
στα καταστατικά του ΤΕΑΠΕΤΕ και του ΤΑΠ σε 1,75% για κάθε χρόνο ασφάλισης,
καθώς και στους συνταξιούχους του ΕΤΑΤ που έχουν ενταχθεί στο κύριο φορέα
υπολογίζετε το εναπομείναν ποσό για το ΕΤΑΤ με ποσοστό ανα-πλήρωσης σε 0,45%
για κάθε χρόνο ασφάλισης. Καταργείτε το προσυνταξιοδοτικό καθεστώς.
Επίσης, στο νόμο αναφέρεται ότι, «το
άθροισμα των ποσών κύριας και επικουρικής και τυχόν δια-φορά που λαμβάνει ο
συνταξιούχος που εντάσσεται στον ΕΦΚΑ, δεν μπορεί να υπερβαίνει το συ-νολικό
ποσό της προσυνταξιοδοτικής παροχής που ελάμβανε ο δικαιούχος κατ΄εφαρμογή της
νέας ρύθμισης».
Μετά τις παρεμβάσεις των κυβερνήσεων
της ΝΔ  και του ΠΑΣΟΚ-ΝΔ που μείωσαν την
εργοδοτική εισφορά με τον ν.3371 και μείωσαν τις συντάξεις με την εφαρμογή των
μνημονίων, σε ένα ταμείο που το κράτος δεν έχει καταβάλει ούτε ένα ευρώ,
έρχεται η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και μάλιστα, με δική σας πρωτοβουλία, να δώσει
το τελειωτικό χτύπημα στις συντάξεις των 
προσυνταξιοδοτι-κών παροχών του ΕΤΑΤ και ΕΤΕΑ, μειώνοντάς τες κατά 50%,
νομιμοποιώντας και παγιώνοντας έτσι -πέραν της μείωσης που επιβάλλεται με τον
νόμο- και όλες τις προηγούμενες μνημονιακές μειώσεις.
Να σας υπενθυμίσουμε ότι πέραν των
«ελλιπών» οικονομικών μελετών α) για την ένταξη του ΤΕΑΠΕΤΕ στο ΕΤΑΤ και β) την
εθελούσια έξοδο της ALPHA
το 2014, καθώς και της μη καταβολής των υποχρεώσεων που απορρέουν από ΟΛΕΣ τις
εθελούσιες που έγιναν από την πρώην Εμπορική, με τον ν.4052 μεταφέρατε την
περιουσία του ΕΤΑΤ στο ΕΤΕΑ, μεταφέροντας όμως τους συνταξι-ούχους του
προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος στον ΕΦΚΑ, με συνέπεια τα μεν χρήματα των ασφα-λισμένων
να πηγαίνουν στο δημόσιο κορβανά, το δε κόστος της μείωσης να το επιβαρύνονται
οι συνταξιούχοι.
Με την κατάργηση του
προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος από την ψήφιση του νόμου, βρίσκονται στον «αέρα»
αρκετοί συνάδελφοι που απεχώρησαν από την εργασία με την τελευταίες εθελούσιες
των Τραπεζών ALPHA
και ΕΤΕ.
Στους συνταξιούχους του ΕΤΑΤ που
θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης στον κύριο φορέα ασφάλισης, το ΕΤΑΤ είτε
κόβει άμεσα την παροχή (ΤΑΠ), είτε χορηγεί μικρό μέρος της σύνταξης (ΤΕΑΠΕΤΕ).
Έτσι στους συνταξιούχους του ΕΤΑΤ που καταθέτουν αίτηση για προσωρινή σύνταξη
από τον κύριο φορέα, το ΙΚΑ δεν τους χορηγεί την προσωρινή σύνταξη, με συνέπεια
οι συνάδελ-φοι αυτοί να αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα επιβίωσης. Τεράστιο
επίσης πρόβλημα έχει δημι-ουργηθεί και με τους περιορισμούς της προκαταβολής
κύριας σύνταξης (άρθρο 9 & 73Α/ν.4387/ 2013 και ΠΔ 169/2007,
άρθ.1 παρ. ε΄), με αποτέλεσμα πολλοί συνάδελφοι να περιμένουν πολλά χρόνια για
την απονομή της κύριας σύνταξης, χωρίς
καμία παροχή
, εξαιτίας κάποιου μικρού βοη-θήματος που λαμβάνουν!
Ακόμα, δεν έχουν επιστραφεί τα
παρανόμως παρακρατηθέντα από το ΕΤΕΑ στις γυναίκες συνταξι-ούχους με 5500
ένσημα, ανήλικο παιδί και 55 ετών, οι οποίες πήγαν στο ΙΚΑ και τα οποία το ΕΤΕΑ
παρακρατούσε από την θεμελίωση
συνταξιοδότησης και όχι από την αίτηση
ένταξης στο ΙΚΑ.
Ζητάμε:
Στελέχωση των αρμόδιων υπηρεσιών του κύριου φορέα για άμεση απονομή της σύνταξης, χωρίς
καθυστερήσεις καθώς και την χορήγηση προκαταβολής κύριας σύνταξης, χωρίς όρους
και περιορι-σμούς, για όσους συμπλήρωσαν και κατέθεσαν αίτηση συνταξιοδότησης.
Παρέμβαση στο ΕΤΑΤ ώστε να εξακολουθήσει να παρέχει τη σύνταξη μέχρι
την απονομή της κύριας.
Να μη γίνει καμία μείωση στις συντάξεις – Κανένας επανυπολογισμός των
συντάξεων του ΤΑΠ και του ΤΕΑΠΕΤΕ – Συντάξεις σύμφωνα με τις ανάγκες μας.
2. Πρώην ΑΤΕ (ΕΛΕΜ)
Το ΕΤΕΑ με την απόφαση 69/21.5.2014
του ΔΣ αφαίρεσε από τους συνταξιούχους της πρώην ΑΤΕ το δικαίωμα να λαμβάνουν
επικουρική σύνταξη για όσο χρόνο τους χορηγείται η κύρια σύνταξή τους,
επικαλούμενο το άρθρο 10 του κανονισμού του ΕΛΕΜ (επικουρικού ταμείου της πρώην
ΑΤΕ), σύμφωνα με το οποίο «η μηνιαία
επικούρηση βαρύνει το Επικουρικό για όσο χρόνο ασφαλίστηκε το μέλος σ’ αυτό ως
εν ενεργεία υπάλληλος
». Όμως, υποχρέωση καταβολής επικούρησης στους εν λόγω
συνταξιούχους υπήρχε και υπάρχει και μετά την εξάντληση του πιο πάνω χρόνου.
Ειδικότερα, μέχρι το 2005 την υποχρέωση είχε η ΑΤΕ (άρθρο 69 του οργανισμού
της, ΦΕΚ 694/Β/2.10.1984) και ακολούθως το ΕΤΑΤ και μετέπειτα ΕΤΕΑ, το οποίο
μάλιστα την κατέβαλε κανονικά σε όλους τους συνταξιούχους μέχρι την ημερομηνία
της πιο πάνω απόφασής του. Σημειώνεται επί πλέον, ότι το ΕΤΑΤ έλαβε σε δόσεις
από την πρώην ΑΤΕ ποσό 340 εκατομμυρίων από το συνολικά προβλεπό-μενο ποσό
δαπάνης 380 εκατομμυρίων για να αναλάβει όλες τις υποχρεώσεις της ΑΤΕ προς το
επι-κουρικό ταμείο, συμπεριλαμβανομένης και της εν λόγω υποχρέωσης, βάσει
σχετικής οικονομικής μελέτης που ανατέθηκε από τον υπουργό Οικονομίας και
Οικονομικών (όπως ορίζεται στο ν. 3371/ 2005, άρθρο 62 παρ. 6, όπως
συμπληρώθηκε). Τη διαφορά των 40 εκατομμυρίων δεν την έλαβε το ΕΤΕΑ, επειδή στο
μεταξύ η ΑΤΕ πουλήθηκε στην Τράπεζα Πειραιώς, χωρίς να υποχρεωθεί η Πει-ραιώς
να καταβάλει τις οφειλές τής ΑΤΕ στο ΕΤΕΑ.
Αποτέλεσμα της παραπάνω απόφασης του
ΕΤΕΑ είναι περίπου 1600 συνταξιούχοι της πρώην ΑΤΕ να απωλέσουν την επικουρική
τους σύνταξη, ενώ κάθε μήνα να προστίθενται περίπου 15 ακόμα συνταξιούχοι.
Ζητάμε:
Να αρθεί η παράνομη απόφαση του ΕΤΕΑ
που διακόπτει την επικουρική σύνταξη σήμερα 1600 συνταξιούχων της πρώην ΑΤΕ
και, στο μέλλον, όλων των συνταξιούχων της πρώην ΑΤΕ, και που στερεί από τους
παραπάνω συνταξιούχους το δικαίωμα να λαμβάνουν επικουρική σύνταξη, για όσο
χρόνο τους χορηγείται η κύρια σύνταξη.
Κύριε
Υπουργέ,
Κατόπιν τούτων  ζητάμε να μας ορίσετε άμεσα συνάντηση, ώστε
να σας υποβάλουμε τα αιτήματά μας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών.
 
Για τον ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ πρώην ΔΕΚΟ – ΤΡΑΠΕΖΩΝ,
                     Ο Πρόεδρος                                                         
Η Γεν. Γραμματέας
Γιάννης
Αντωνίου                                                       Χριστίνα Τσάρα