Τροπολογία για τα Επικουρικά του ΟΤΕ

Αθήνα17/12/2018

Αριθ. Πρωτ.238

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 

Το εδάφιο ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του κανονισμού Παροχών του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Ασφαλίσεως Προσωπικού Ο.Τ.Ε. (Π.Δ. 35/88), αντικαθίσταται ως εξής:

ε΄ : « Η σχετική αίτηση για την αναγνώριση προϋπηρεσίας μπορεί να υποβληθεί και μετά από την οριζόμενη προθεσμία του εδαφίου α΄ και σε κάθε περίπτωση πριν την απονομή της επικουρικής σύνταξης με τις προϋποθέσεις αναγνώρισης και εξαγοράς που ορίζονται στα ανωτέρω εδάφια της παραγράφου αυτής. Κατά τη συνταξιοδότηση ο μη εξαγορασθείς χρόνος προϋπηρεσίας εξοφλείται εφάπαξ, άλλως δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του συντάξιμου χρόνου».

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Σύμφωνα με το Π.Δ. 35/88, άρθρο 14, του κανονισμού παροχών του πρ. Ταμείου Αρωγής Προσωπικού ΟΤΕ, οι υπηρετούντες στον ΟΤΕ, ασφαλισμένοι στο εν λόγω Ταμείο κατά την έναρξη λειτουργίας του (1/1/1986), δικαιούνται σύνταξη και στην περίπτωση που δεν συμπληρώνουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις του άρθρου 1 του καταστατικού του καθόσον δύνανται  να εξαγοράσουν χρόνο ασφάλισης, μέχρι και εννέα (9) χρόνια ώστε να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο χρόνο των δέκα (10) ετών για να λάβουν τη σύνταξη.

Μετά τη συμπλήρωση 10ετούς λειτουργίας του Ταμείου Αρωγής τα απαιτούμενα έτη συντάξιμης υπηρεσίας αυξάνονται προοδευτικά ανά ένα χρόνο κατ’ έτος, μέχρι τη συμπλήρωση των παραπάνω γενικών προϋποθέσεων του ΤΑΠ-ΟΤΕ και οι ασφαλισμένοι μπορούσαν για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος επικουρικής σύνταξης να αναγνωρίσουν χρόνο προϋπηρεσίας μέχρι και πέντε (5) έτη με ποσοστό εισφοράς 6%, επιμεριζόμενο για τα πρώτα τρία (3) έτη ισομερώς μεταξύ ασφαλισμένου και ΟΤΕ, για δε τα υπόλοιπα βαρύνοντας αποκλειστικά τον ασφαλισμένο χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης για την εν λόγω θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Από την 1/1/2011 που συμπληρώθηκαν  είκοσι πέντε (25) έτη από την έναρξη λειτουργίας του, το ταμείο συνεχίζει να χορηγεί συντάξεις βάσει των μειωμένων προϋποθέσεων του άρθρου 14, επιτρέποντας όμως την εξαγορά χρόνου προϋπηρεσίας μόνο για τους χρόνους του Ν. 2084/92, άρθρο 40 (χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας του Ν. 1358/1983 με έναρξη συνταξιοδότησης το 58ο έτος ηλικίας, το χρόνο γονικής άδειας ανατροφής τέκνων, χρόνο επιδότησης λόγω ασθένειας & τακτικής ανεργίας, χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών μέχρι δυο (2) έτη, αλλά όχι την εξαγορά του ανωτέρω αναγνωριζόμενου χρόνου για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων λήψης της επικουρικής σύνταξης.

Αποτέλεσμα αυτού είναι να παρατηρούνται περιπτώσεις όπου ασφαλισμένος δεν δικαιούται επικουρική σύνταξη, καθόσον ο συνεχόμενος χρόνος ασφάλισής του στο Ταμείο μέχρι την 31/12/2010 και όχι ο συνολικός χρόνος ασφάλισης του υπολείπεται κατ’ ελάχιστο από τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης, ακόμη και κατά μια (1) ημέρα, όπως φαίνεται στα κατωτέρω παραδείγματα όπου:

  • Ασφαλισμένος στο ΤΑΠ-ΟΤΕ από 30/4/1985 συνεχώς και στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης από 1/1/1986, απολύθηκε από τον ΟΤΕ στις 30/12/2013 με την εθελούσια έξοδο του Ν.4075/12 και προαιρετική συνέχιση της ασφάλισής του και στα δυο ταμεία από 31/12/2013 μέχρι 18/3/2014, συμπληρώνοντας συνολικό χρόνο ασφάλισης στο ΤΑΠ-ΟΤΕ 35 έτη, εννέα (9) μήνες, δέκα οκτώ ημέρες και στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης είκοσι οκτώ (28) έτη, δυο (2) μήνες, δέκα οκτώ (18) ημέρες.

Σύμφωνα με την απόφαση συνταξιοδότησης του ΤΑΠ-ΟΤΕ έλαβε άδεια άνευ αποδοχών για ιδιωτικούς λόγους μία (1) ημέρα την 20/3/1986 και συνεπώς δεν πληροί τις προϋποθέσεις του καταστατικού του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης για άμεση λήψη μειωμένης σύνταξης με τις μειωμένες προϋποθέσεις του άρθρου 14.

  • Ασφαλισμένος του ΤΑΠ-ΟΤΕ από 11/11/1977 συνεχώς και στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης από 1/1/1986 απολύθηκε από τον ΟΤΕ στις 8/10/2014 έχοντας συμπληρώσει στο ΤΑΠ-ΟΤΕ τριάντα πέντε (350) έτη, ένα (1) μήνα, εξ (6) ημέρες και στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης είκοσι εξ (26) έτη έντεκα (11) μήνες, δέκα εξ (16) ημέρες.

Σύμφωνα με την απόφαση συνταξιοδότησης του ΤΑΠ-ΟΤΕ έλαβε άδεια άνευ αποδοχών τριάντα (30) ημερών από 7/10/1989 έως 5/11/1989 και υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία από 22/4/1987 έως 13/1/1989. Σύνολο αφαιρετέου χρόνου ένα (1) έτος, εννέα (9) μήνες, είκοσι δυο (22) ημέρες και συνεπώς δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 14 για λήψη επικουρικής σύνταξης.

Κύρια και αποκλειστική αιτία των περιπτώσεων αυτών, έλλειψης ελάχιστου χρόνου ασφάλισης για τη συμπλήρωση των αναγκαίων προϋποθέσεων για τη λήψη της επικουρικής σύνταξης ήταν η πλημμελής ενημέρωση που παρείχαν οι υπηρεσίες του Ταμείου και ως εκ τούτου οι ασφαλισμένοι δεν γνώριζαν τον ακριβή χρόνο ασφάλισής τους ώστε να υποβάλουν πριν την αποχώρηση από την ενεργό υπηρεσία την προβλεπόμενη αίτηση αναγνώρισης και εξαγοράς.

Με την προτεινόμενη διάταξη δίνεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης αναγνώρισης και εξαγοράς του υπολειπόμενου χρόνου ασφάλισης και μετά την έξοδο του ασφαλισμένου υπαλλήλου από την υπηρεσία του, θεραπεύοντας έτσι μια δυσλειτουργία του Ταμείου επικουρικής ασφάλισης (πρ. Ταμείο Αρωγής) δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους να μπορούν να λαμβάνουν την επικουρική τους σύνταξη κανονικά.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                                        Η Γεν. Γραμματέας

Ι. Αντωνίου                                                                       Χρ. Τσάρα