Καταστατικό Συλλόγου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΠΡΩΗΝ  ΔΕΚΟ & ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Άρθρο 1  – ΙΔΡΥΣΗ
Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ πρώην ΔΕΚΟ  & ΤΡΑΠΕΖΩΝ», πανελλαδικής εμβέλειας, με έδρα την Αθήνα.
ΑΡΘΡΟ 2 –  ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων πρώην ΔΕΚΟ & ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ιδρύεται ως Πανελλαδική Οργάνωση των συνταξιούχων που υπηρέτησαν στις ΔΕΚΟ, Τράπεζες καθώς και σε οργανισμούς κοινής ωφέλειας.
Για τις ανάγκες λειτουργίας του Συλλόγου, ως συλλόγου πανελλαδικής εμβέλειας, συγκροτούνται ως μόνιμα όργανα του Συλλόγου, δέκα τρία (13) Παραρτήματα – Περιφερειακά Τμήματα, τα οποία   είναι τα εξής:
– Παράρτημα  Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης με έδρα την Κομοτηνή,
– Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
– Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη,
– Παράρτημα Ηπείρου με έδρα τα Ιωάννινα,
– Παράρτημα Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα,
– Παράρτημα Ιονίων νήσων με έδρα την Κέρκυρα,
– Παράρτημα Δυτικής Ελλάδας με έδρα την Πάτρα,
– Παράρτημα Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία,
– Παράρτημα Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη,
– Παράρτημα Βορείου Αιγαίου με έδρα τη Μυτιλήνη,
– Παράρτημα Νοτίου Αιγαίου με έδρα την Ερμούπολη,
– Παράρτημα Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο,
– Παράρτημα Αττικής με έδρα την Αθήνα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μπορεί να αποφασίσει την ίδρυση και άλλων παραρτημάτων – περιφερειακών τμημάτων, εφόσον υφίσταται ανάγκη, η απόφαση δε αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να εγκριθεί στην αμέσως επόμενη Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου, προκειμένου να αρχίσει να λειτουργεί το υπό ίδρυση παράρτημα – περιφερειακό τμήμα.

ΑΡΘΡΟ 3 –  ΑΡΧΕΣ & ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Βασικές αρχές και σκοποί του Συλλόγου είναι η συνένωση όλων των συνταξιούχων των ανωτέρω φορέων και ο συντονισμός των ενεργειών και της δράσης τους:
α) για την καλύτερη υπεράσπιση  και διεκδίκηση των οικονομικών, συνδικαλιστικών, πνευματικών, πολιτιστικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών δικαιωμάτων και ελευθεριών τους καθώς και για την ελεύθερη διάδοση των ιδεών και στοχασμών τους.
β) για την προάσπιση των συμφερόντων που έχουν σχέση με την κοινωνική ασφάλιση των ήδη συνταξιούχων καθώς και των εργαζομένων που πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν στο μέλλον,
γ) για την κατάκτηση όλων όσων δικαιούνται ως αποκλειστικοί παραγωγοί, μαζί με τους εργαζόμενους, του πλούτου της χώρας.
δ) για την βελτίωση της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής θέσης των μελών του, με τη συνεχή διεκδίκηση όλων όσων επιτάσσει η επιστημονικοτεχνική εξέλιξη και τα οποία εξασφαλίζουν στα μέλη του και τις οικογένειές τους αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, δωρεάν και καθολική ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη και κάθε άλλη κοινωνική παροχή που θα τους εξασφαλίζει αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης.
ε) για την συλλογική εκπροσώπηση των μελών τους,  ενώπιον κάθε αρχής και υπηρεσίας, προς το σκοπό της προώθησης των ζητημάτων που τους απασχολούν.
στ) για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων και δημοκρατικών δικαιωμάτων, για την προώθηση της ταξικής αλληλεγγύης και δράσης εργαζομένων και συνταξιούχων στο εσωτερικό της χώρας και διεθνώς.
Άρθρο 4  –  ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΕΙΣΟΔΟΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ & ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Συνταξιούχων πρώην ΔΕΚΟ & ΤΡΑΠΕΖΩΝ, μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε άνδρας ή γυναίκα, ο οποίος είναι συνταξιούχος,  που εργάστηκε με οποιασδήποτε μορφής εργασιακή σχέση στις πρώην ΔΕΚΟ και σε Τράπεζες (δημόσιες ή ιδιωτικές) καθώς και σε οποιονδήποτε οργανισμό κοινής ωφέλειας. Ο Σύλλογος τηρεί γενικό μητρώο μελών στην έδρα του καθώς και μητρώο μελών σε κάθε περιφερειακό τμήμα του.
Η ιδιότητα του μέλους του συλλόγου αποκτάται με την εγγραφή του ενδιαφερόμενου στο Μητρώο Μελών του συλλόγου. Προς το σκοπό αυτό απαιτείται έγγραφη αίτηση του ενδιαφερόμενου, η οποία απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, το οποίο υποχρεούται να αποφασίσει επί της αιτήσεως αυτής, στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του, που θα πραγματοποιηθεί μετά την υποβολή της. Στην αίτησή του ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να αναφέρει τα πλήρη στοιχεία του, την διεύθυνση κατοικίας του, τον οργανισμό από τον οποίο έχει συνταξιοδοτηθεί καθώς και ότι αποδέχεται τους σκοπούς και τις διατάξεις του καταστατικού του συλλόγου, με το οποίους δεσμεύεται ότι θα συμμορφώνεται και θα τηρεί. Όλα τα μέλη του Συλλόγου έχουν ίσα δικαιώματα. Επίσης η ιδιότητα του μέλους δεν επιδέχεται αντιπροσώπευση, δεν μεταβιβάζεται και δεν κληρονομείται.
Τα μέλη του συλλόγου δικαιούνται να αποχωρήσουν από το σύλλογο οποτεδήποτε, αφού το γνωστοποιήσουν γραπτώς προς το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου. Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν την λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος του.
Κάθε μέλος του συλλόγου που με τις πράξεις του βλάπτει τους σκοπούς και τα συμφέροντα του συλλόγου, υποπίπτει σε πειθαρχικό παράπτωμα. Τέτοια πειθαρχικά παραπτώματα είναι: α) η αδικαιολόγητη καθυστέρηση για ένα χρόνο της καταβολής της συνδρομής του μέλους, εάν έχει προσκληθεί εγγράφως γι’ αυτό, β) η μη τήρηση των καταστατικών του υποχρεώσεων καθώς και η λεκτική αλλά και έμπρακτη εναντίωση του στις αρχές, τους στόχους και τις αποφάσεις των οργάνων του Συλλόγου.
Για την αποβολή μέλους του Συλλόγου λόγω αδικαιολόγητης καθυστέρησης για ένα χρόνο της καταβολής της συνδρομής του μέλους αποφασίζει με αιτιολογημένη απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, η απόφασή του δε αυτή θα πρέπει να επικυρωθεί ή να απορριφθεί στην πρώτη Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση του Συλλόγου.  Απόφαση για αποβολή μέλους  για σπουδαίο λόγο λαμβάνει μόνο η Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση του Συλλόγου. Πριν από την επιβολή πειθαρχικής ποινής, το μέλος του συλλόγου καλείται από το Διοικητικού Συμβουλίου σε απολογία. Επίσης το μέλος του συλλόγου, δύναται, αν το επιθυμεί, να πάρει το λόγο στην Γενική Συνέλευση  για να απολογηθεί.
Άρθρο   5 –  ΜΕΣΑ & ΠΟΡΟΙ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Ο Σύλλογος επιδιώκει την υλοποίηση των παραπάνω στόχων με:
1) την συγκρότηση και λειτουργία των αναφερομένων στο άρθρο 2 του καταστατικού παραρτημάτων – περιφερειακών τμημάτων,
2) την οργάνωση όλων των συνταξιούχων των πρώην ΔΕΚΟ, των Τραπεζών καθώς και των οργανισμών κοινής ωφέλειας στη δύναμή του και την δημιουργία και ενίσχυση της κοινωνικοασφαλιστικής τους συνείδησης.
3) την ένταξη του συλλόγου στη δύναμη της «Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας ΙΚΑ & Επικουρικών Ταμείων Μισθωτών (ΕΤΜ)», ασκώντας πλήρως τα δικαιώματα που απορρέουν από το καταστατικό της και αναλαμβάνοντας πλήρως τις υποχρεώσεις που επιτάσσει η εύρυθμη και επιτυχής λειτουργία της, τη συμμετοχή του συλλόγου στη ζωή και της δράση της Ομοσπονδίας, τον συντονισμό της δράσης του συλλόγου με την δράση της Ομοσπονδίας, την παρακολούθηση και την ενεργό συμμετοχή του συλλόγου στις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις της, με αποκλειστικό γνώμονα, την υπεράσπιση των συμφερόντων των μελών του.
4)  Την παρακολούθηση και μελέτη όλων των κοινωνικοοικονομικών εξελίξεων, καθώς και τις εξελίξεις στην νομοθετική, εκτελεστική και δικαστική εξουσία, αντιμαχόμενος ως το τέλος κάθε τι που επιδεινώνει τη θέση των μελών του.
5) Την διοργάνωση ενημερωτικών συναθροίσεων και συσκέψεων, αγωνιστικών κινητοποιήσεων και διαμαρτυριών των μελών του, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο για την προώθηση των στόχων του και των διεκδικήσεων των μελών του.
Πόροι και έσοδα του Συλλόγου είναι :
α) Η μηνιαία συνδρομή των μελών του Συλλόγου, η οποία ορίζεται στο ποσό των δεκαοκτώ (18) ευρώ ετησίως. Η συνδρομή αυτή μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου.  Ο τρόπος είσπραξης της ετήσιας συνδρομής καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.
β) Δωρεές, κληροδοσίες ή οικονομικές ενισχύσεις που παρέχονται προς το Σύλλογο, κάθε άλλο έσοδο που περιέρχεται νόμιμα σ΄ αυτόν  καθώς και κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.
γ) Έσοδα από λαχειοφόρους, οικονομικές εξορμήσεις, έκτακτες συνδρομές και ενισχύσεις των μελών της, εορταστικές εκδηλώσεις, συνεστιάσεις και λοιπές εκδηλώσεις του Συλλόγου.
δ) Από τόκους καταθέσεως σε τράπεζες.
Κάθε διαχειριστικό έτος αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και τελειώνει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε έτους.
ΑΡΘΡΟ 6 – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ των ΜΕΛΩΝ του Συλλόγου
Κάθε μέλος του Συλλόγου, εφόσον έχει εκπληρώσει τις ταμειακές του υποχρεώσεις, έχει δικαίωμα:
1) Να εκλέγει και να εκλέγεται σε όλα τα κεντρικά και περιφερειακά όργανα του Συλλόγου. Να εκλέγει και να εκλέγεται αντιπρόσωπος  στα δευτεροβάθμια σωματεία – ομοσπονδίες που συμμετέχει ο σύλλογος.
2) Να συμμετέχει ενεργά στη ζωή και δράση του Συλλόγου, συμβάλλοντας με τις προτάσεις του στα όργανα που συμμετέχει στη διαμόρφωση και λήψη των αποφάσεων. Να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις του συλλόγου, να υποβάλλει προτάσεις, να παίρνει μέρος σε όλες τις ψηφοφορίες.
3) Να ελέγχει, στα πλαίσια του καταστατικού, τα διοικητικά όργανα του συλλόγου για λάθη ή παραλείψεις που παρατηρεί κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
4) Να υπερασπίζεται το Σύλλογο και το καταστατικό του.
ΑΡΘΡΟ 7 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ των ΜΕΛΩΝ του Συλλόγου
Κάθε μέλος έχει υποχρέωση:
1) Να συμμορφώνεται στις διατάξεις του καταστατικού του Συλλόγου και να αγωνίζεται για την διάδοση  των αρχών και σκοπών του. Να σέβεται και να υλοποιεί τις αποφάσεις του Συλλόγου και των αρμόδιων οργάνων του.
2) Να εκπληρώνει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σύλλογο, με βάση τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τον τρόπο είσπραξης που καθορίζεται από αυτό.
ΑΡΘΡΟ 8  – ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Τα συλλογικά όργανα του Συλλόγου διακρίνονται σε κεντρικά και περιφερειακά και είναι:
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ:
1) Η Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση (Γ.Α.Σ.)
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου (Δ.Σ.)
3) Η Εκτελεστική Επιτροπή (Εκτ.Ε.)
4) Η Ελεγκτική Επιτροπή (Ελεγ.Ε.)
5) Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή(Κ. Εφ. Ε.)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ:
1) Οι Περιφερειακές Γενικές Συνελεύσεις των Μελών
2) Οι Περιφερειακές Διοικούσες Επιτροπές
3) Οι Περιφερειακές Ελεγκτικές Επιτροπές
4) Οι Περιφερειακές Εφορευτικές Επιτροπές
Η θητεία όλων των οργάνων του Συλλόγου είναι τριετής, πλην των Εφορευτικών επιτροπών (κεντρικής και περιφερειακών),  οι δε εκλογές για όλα τα όργανα γίνεται με το εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής. Δικαίωμα εκλογής στα ανωτέρω όργανα έχουν μόνο τα μέλη του Συλλόγου. Τα μέλη του Συλλόγου που συμμετέχουν στα κεντρικά και περιφερειακά όργανα του Συλλόγου, καθώς και σε επιτροπές, ομάδες εργασίας και σε κάθε άλλη επιτροπή, ουδεμία αποζημίωση, αντιμισθία, ή οικονομική απολαβή δικαιούνται.

Άρθρο 9-  ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ( Γ.Α.Σ. )
ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΑΠΑΡΤΙΕΣ
Η Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση:
1) Αποτελεί το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου και έχει την ανώτατη εποπτεία επί όλων των οργάνων του Συλλόγου. Συγκροτείται από τους αντιπροσώπους που εκλέγονται μεταξύ των μελών του Συλλόγου, σε κάθε παράρτημα – περιφερειακό τμήμα. Κάθε περιφερειακό τμήμα του Συλλόγου καθώς και τα μέλη του συλλόγου εντός του Νομού Αττικής εκπροσωπείται και διαθέτει αριθμό αντιπροσώπων στην Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση ανάλογο με τον αριθμό των μελών που ψήφισαν στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των οργάνων των περιφερειακών τμημάτων και των αντιπροσώπων για την Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση. Η αναλογία αυτή ορίζεται σε  έναν αντιπρόσωπο ανά εβδομήντα πέντε (75) ψηφίσαντα μέλη. Σε περίπτωση που υφίσταται υπόλοιπο ψήφων άνω του 50% του μέτρου εκλέγεται ακόμη ένας αντιπρόσωπος. Αντιπρόσωπος που για οιοδήποτε λόγο χάνει την ιδιότητά του, αντικαθίσταται από τον πρώτο αναπληρωματικό του.
2) Αποφασίζει, στα πλαίσια του καταστατικού, για κάθε θέμα που αφορά το Σύλλογο καθώς και για τους αντιπροσώπους του Συλλόγου σε δευτεροβάθμιες συνταξιουχικές Οργανώσεις και Συλλόγους.
3) Διενεργεί έλεγχο στις Διοικητικές, Οικονομικές και λοιπές πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τον προηγούμενο χρόνο, με βάση σχετική έκθεση που της υποβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιου του Συλλόγου και αποφασίζει περί απαλλαγής ή καταλογισμού ευθυνών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ομοίως εγκρίνει, απορρίπτει, διαφοροποιεί τον Οικονομικό Προϋπολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς επίσης διαμορφώνει εν τέλει και το πρόγραμμα δράσης του Συλλόγου για το επόμενο έτος, με βάση προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Αποφασίσει για την είσοδο ή την αποβολή μέλους, εγκρίνει προηγούμενες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για την είσοδο ή την αποβολή μέλους.
4) Αποφασίζει για την τροποποίηση  του καταστατικού του Συλλόγου ή την μεταβολή των σκοπών του, σύμφωνα πάντα με τα οριζόμενα στο νόμο και το παρόν καταστατικό.
5) Προς το σκοπό της καλύτερης οργάνωσης, λειτουργίας και δράσης του Συλλόγου αποφασίζει μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, να ιδρύει νέα περιφερειακά τμήματα, να καταργεί και να συγχωνεύει υφιστάμενα.
6) Αποφασίζει για την διάλυση του Συλλόγου
7) Εκλέγει τα μέλη των οργάνων και τους αντιπροσώπους στα δευτεροβάθμια Όργανα.

Η Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση συγκαλείται:
α) Τακτικά κάθε έτος εντός του πρώτου διμήνου αυτού και
β) Έκτακτα μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν το ζητήσει το ένα πέμπτο (1/5) των τακτικών αντιπροσώπων, με σχετικό αίτημά του στο οποίο θα πρέπει να αναφέρουν τα θέματα ημερήσιας διάταξης, για τα οποία ζητείται η έκτακτη Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση.
Η ημερομηνία σύγκλισης της τακτικής Γενικής Αντιπροσωπευτικής Συνέλευσης καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης κοινοποιούνται στους συμμετέχοντες από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου τουλάχιστον τριάντα ημέρες (30)  πριν τη σύγκλισή της, ενώ αν πρόκειται για έκτακτη Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών.
Η σύγκλιση της Γενικής Αντιπροσωπευτικής Συνέλευσης (τακτικής ή έκτακτης) κοινοποιείται στους αντιπροσώπους  με γραπτή πρόσκληση του Συλλόγου που υπογράφεται από τον πρόεδρο και το γενικό γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, σχετική πρόσκληση δε αναρτάται και στα γραφεία του Συλλόγου. Η πρόσκληση για τη σύγκλιση Γενικής Αντιπροσωπευτικής Συνέλευσης αναφέρει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο σύγκλισής της καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Τα έξοδα κίνησης και διαμονής των αντιπροσώπων βαρύνουν το Σύλλογο.
Η έναρξη των εργασιών της Γενικής Αντιπροσωπευτικής Συνέλευσης πραγματοποιείται μετά τη διαπίστωση απαρτίας που γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την κατάσταση των τακτικών αντιπροσώπων.
Η Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται το 1/3 τουλάχιστον των τακτικών ταμειακώς εντάξει μελών της. Ένσταση σχετικά με την ύπαρξη  απαρτίας μπορεί να υποβληθεί από είκοσι (20) τουλάχιστον τακτικούς αντιπροσώπους και εξετάζεται αμέσως.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση συνέρχεται την επομένη ημέρα, χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο χώρο και ώρα, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και βρίσκεται σε απαρτία αν παραβρίσκεται το 1/4 των τακτικών αντιπροσώπων, ειδάλλως συνέρχεται, για τρίτη φορά, την μεθεπομένη ημέρα, χωρίς άλλη πρόσκληση, με τα ίδια θέματα και βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντες το 1/5 των τακτικών αντιπροσώπων.
Οι αποφάσεις της Γενικής Αντιπροσωπευτικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων αντιπροσώπων, οι δε ψηφοφορίες γίνονται με ανάταση του χεριού, εκτός από αυτές που αφορούν την εκλογή των οργάνων της Διοίκησης.
Ειδικά για λήψη απόφασης για τροποποίηση του καταστατικού ή για διάλυση του Συλλόγου, προκειμένου να ληφθεί απόφαση απαιτείται η παρουσία του ½ τουλάχιστον των μελών και η πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.
Όλες οι ψηφοφορίες στη Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση διενεργούνται από τριμελή επιτροπή ψηφολεκτών που εκλέγονται, προς τούτο, από τη Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση.
Αμέσως μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της Γενικής Αντιπροσωπευτικής Συνέλευσης και προεδρεύει μέχρι να εκλεγεί το τριμελές προεδρείο της Γενικής Αντιπροσωπευτικής Συνέλευσης μεταξύ των αντιπροσώπων. Το προεδρείο της Γενικής Αντιπροσωπευτικής Συνέλευσης εκλέγεται με ανάταση των χεριών.  Τις εργασίες της Γενικής Αντιπροσωπευτικής Συνέλευσης διευθύνει ο πρόεδρός της, επικουρούμενος από τα υπόλοιπα μέλη του. Το προεδρείο της Γενικής Αντιπροσωπευτικής Συνέλευσης υπογράφει στο τέλος των εργασιών της τα πρακτικά, τα οποία και παραδίδει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.
Άρθρο 10 – ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Οι εφορευτικές επιτροπές διακρίνονται:
– Στην πενταμελή (5) κεντρική εφορευτική επιτροπή,  η οποία εκλέγεται από την τακτική εκλογοαπολογιστική Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση και στις τριμελείς περιφερειακές επιτροπές που εκλέγονται ανά μία σε κάθε περιφερειακό τμήμα, από τις περιφερειακές εκλογοαπολογιστικές γενικές συνελεύσεις του Συλλόγου.
Η θητεία όλων των εφορευτικών επιτροπών διαρκεί από την εκλογή τους έως και τριάντα ημέρες μετά την ολοκλήρωση των αρχαιρεσιών για τις οποίες εκλέχτηκαν. Με ευθύνη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής παραδίδονται στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο οι καταστάσεις με τους εκλεγόμενους και αναπληρωματικούς τους σε κάθε όργανο, καθώς και όλο το σχετικό υλικό. Τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών δεν μπορούν, κατά το διάστημα της θητείας τους, να συμμετέχουν σε κανένα άλλο όργανο του Συλλόγου. Οι  αποφάσεις των Εφορευτικών επιτροπών λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία.
Το Διοικητικό Συμβούλιο προκηρύσσει κάθε τρία χρόνια πανελλαδικές εκλογές για την ανάδειξη των διοικητικών οργάνων του Συλλόγου (Διοικητικό Συμβούλιο, Αντιπρόσωποι στη Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση, Περιφερειακές Διοικούσες Επιτροπές, Κεντρική Ελεγκτική Επιτροπή και Περιφερειακή Ελεγκτική Επιτροπή). Μετά την προκήρυξη των αρχαιρεσιών και μέσα στην οριζόμενη κάθε φορά προθεσμία από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, υποβάλλονται στις εφορευτικές επιτροπές, οι υποψηφιότητες από τους συνδυασμούς ή τυχόν μεμονωμένους υποψήφιους.  Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή συνεπικουρεί τις περιφερειακές εφορευτικές επιτροπές στο έργο τους.
Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή παραλαμβάνει και ελέγχει όλες τις υποψηφιότητες που υποβάλλονται είτε απ’ ευθείας  σ’ αυτήν είτε στις κατά τόπους περιφερειακές εφορευτικές επιτροπές και ανακηρύσσει τους υποψήφιους για κάθε αξίωμα και περιφερειακό τμήμα. Με ευθύνη της διενεργεί τις αρχαιρεσίες στο περιφερειακό τμήμα της Αττικής.
Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή εκδίδει και εφοδιάζει με επαρκή αριθμό  ψηφοδελτίων όλα τα περιφερειακά τμήματα και για όλα τα όργανα. Επίσης τα εφοδιάζει με επαρκή αριθμό φακέλων, τις αναγκαίες σφραγίδες και το μητρώο μελών κάθε περιφερειακού τμήματος.
Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή εποπτεύει, καθ’ όλη τη διάρκεια των εκλογών, τις τοπικές εφορευτικές επιτροπές, έχοντας ως γνώμονα τα όσα ορίζονται στο καταστατικό καθώς και τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιλύει κάθε πρόβλημα που ανακύπτει κατά τη διάρκεια των αρχαιρεσιών. Επίσης συντάσσει το πρακτικό διεξαγωγής των εκλογών και των αποτελεσμάτων τους,  το οποίο περιλαμβάνει όλες τις πράξεις που αφορούν την εκλογική διαδικασία, τους συνδυασμούς και ανεξάρτητους υποψήφιους, τον αριθμό των ψηφισάντων, των εγκύρων, λευκών και άκυρων ψηφοδελτίων, την κατανομή των εδρών, την ανακήρυξη των επιτυχόντων και αναπληρωματικών ανά κεντρικό και περιφερειακό όργανο σε κάθε περιφερειακό τμήμα.
Οι τοπικές εφορευτικές επιτροπές διενεργούν τις εκλογές στα περιφερειακά τμήματα αρμοδιότητας τους, προβαίνουν στην καταμέτρηση των ψήφων που έλαβε κάθε συνδυασμός και μεμονωμένοι υποψήφιοι, στην έκδοση των αποτελεσμάτων των εκλογών και τη σύνταξη του πρακτικού διεξαγωγής τους, τα οποία και αποστέλλουν στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, μαζί με όλο το εκλογικό υλικό για την τελική έκδοση των αποτελεσμάτων και την ανακήρυξη των επιτυχόντων και αναπληρωματικών τους.

Άρθρο 11 – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
Όλες οι αρχαιρεσίες πραγματοποιούνται ανά τριετία με το σύστημα της απλής αναλογικής.
Οι έδρες στα όργανα της διοίκησης του Συλλόγου ή ο αριθμός των αντιπροσώπων σε δευτεροβάθμια σωματεία κατανέμονται στους συνδυασμούς και στους μεμονωμένους υποψηφίους, ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη που θα προκύψει από την ψηφοφορία. Για το σκοπό αυτό διαιρείται το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων δια του αριθμού των εδρών κάθε οργάνου ή του αριθμού των αντιπροσώπων, το πηλίκο δε της διαίρεσης, χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψιν το υπόλοιπο, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο αντίστοιχο όργανο, όσες φορές χωρά το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε. Μεμονωμένος υποψήφιος που έλαβε αριθμό ψήφων ίσο ή μεγαλύτερο του εκλογικού μέτρου, καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο για το οποίο είχε βάλει υποψηφιότητα.
Συνδυασμός ο οποίος έχει λιγότερους υποψήφιους από τις έδρες που του ανήκουν, εκλέγει τόσους όσοι είναι οι υποψήφιοί του και μόνο.
Αν έμειναν αδιάθετες έδρες των οργάνων ή μη εκλεχθέντες αντιπρόσωποι από την πρώτη κατανομή, γίνεται δεύτερη κατανομή, στην οποία συμμετέχουν όλοι οι συνδυασμοί και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι, την έδρα δε ή τις έδρες λαμβάνουν οι έχοντες το μεγαλύτερο υπόλοιπο από την πρώτη κατανομή. Σε περίπτωση ισοδυναμίας υπολοίπου ψήφων μεταξύ συνδυασμών διενεργείται κλήρωση με ευθύνη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.
Κατά τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών κάθε ψηφοφόρος παραλαμβάνει τα ψηφοδέλτια και το φάκελο από την αντίστοιχη εφορευτική επιτροπή, αφού προηγουμένως ελεγχθεί η ταυτότητά του και διαγραφεί από το μητρώο μελών. Ακολούθως αποσύρεται στο παραβάν και εκφράζει την προτίμησή του στο συνδυασμό που επιθυμεί, βάζοντας ένα σταυρό στο πλάϊ του ονόματος των υποψηφίων του υπόψη συνδυασμού. Ο αριθμός των σταυρών που μπορεί να βάλει ο κάθε ψηφοφόρος δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των εδρών στο κάθε όργανο, ενώ σε περίπτωση μεμονωμένων τίθεται μόνο ένας σταυρός. Στη συνέχεια σφραγίζει τον φάκελο και τον ρίχνει στην κάλπη και καταχωρείται από την αντίστοιχη εφορευτική επιτροπή στην κατάσταση των ψηφισάντων.
Μετά το πέρας της ψηφοφορίας πραγματοποιείται, από τις εφορευτικές επιτροπές, η διαλογή των ψηφοδελτίων. Ψηφοδέλτιο με μεγαλύτερο αριθμό σταυρών από τον επιτρεπόμενο θεωρείται έγκυρο χωρίς να καταχωρούνται οι σταυροί. Φάκελος με περισσότερα του ενός ψηφοδέλτια είναι άκυρος.
Τακτικά μέλη κάθε οργάνου εκλέγονται από τον κάθε συνδυασμό οι πλειοψηφίσαντες, κατά σειρά προτίμησης υποψήφιοι, που αντιστοιχούν στον αριθμό των εδρών που καταλαμβάνει ο συνδυασμός τους. Οι υπόλοιποι του συνδυασμού ανακηρύσσονται κατά σειρά προτίμησης ως αναπληρωματικά μέλη του εν λόγω συνδυασμού.
Καθ’ όλη τη διάρκεια των εκλογών μπορεί να παραβρίσκεται στο χώρο της ψηφοφορίας ένας αντιπρόσωπος από κάθε συνδυασμό ή μεμονωμένο υποψήφιο.

Άρθρο 12 – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων πρώην  ΔΕΚΟ & Τραπεζών διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από δέκα πέντε (15) μέλη και τα οποία εκλέγονται κάθε τρία (3) χρόνια από Πανελλαδική μυστική ψηφοφορία των μελών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται μέσα σε δέκα ημέρες από την εκλογή του, ύστερα από πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος συμβούλου και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, τον Γραμματέα Οικονομικού, τον Γραμματέα Οργανωτικού, τον Γραμματέα Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων, οι οποίοι και αποτελούν την επταμελή Εκτελεστική Επιτροπή του Συλλόγου.
Αν ο πλειοψηφίσας σύμβουλος δεν συγκαλέσει εμπρόθεσμα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τότε τα μέλη συνέρχονται αυτοβούλως την τρίτη (3) εργάσιμη ημέρα, μετά τη λήξη της παραπάνω ορισθείσας προθεσμίας και συγκροτούνται σε σώμα.  Στη συνεδρίαση αυτή την προεδρεία ασκεί ο πλειοψηφίσας σύμβουλος επί των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εκτελεστική Επιτροπή αναλαμβάνουν καθήκοντα αμέσως μετά την εκλογή τους, παραλαμβάνοντας από το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο και Εκτελεστική Επιτροπή αντίστοιχα, εντός πενθημέρου, όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου, το πρωτόκολλο, τη σφραγίδα, το Ταμείο, το αρχείο και κάθε άλλο βιβλίο του Συλλόγου.
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου τερματίζεται νωρίτερα, πριν τη λήξη της θητείας του και προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη νέου εάν:
– Τεθεί και ψηφιστεί τέτοιο θέμα σε έκτακτη ή τακτική Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση, οπότε και η ίδια ορίζει την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
– Παραιτηθεί ολόκληρο ή παραιτηθεί μέρος αυτού και η συμπλήρωσή του από τους αναπληρωματικούς δεν επαρκεί για τη συμπλήρωση απαρτίας του, οπότε και συγκαλείται έκτακτη Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση, η οποία και αποφασίζει για το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών.
– Η θητεία του, κατά την προηγούμενη παράγραφο, εκλεγμένου Διοικητικού Συμβουλίου είναι ίση με το υπόλοιπο της θητείας του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου.
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3)  τακτικές συνεδριάσεις  του, εκπίπτει από την ιδιότητά του αυτή ύστερα από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μέσα στο πρώτο δεκαήμερο κάθε δίμηνου και έκτακτα όταν το ζητήσει ο πρόεδρος, η Εκτελεστική Επιτροπή, η Ελεγκτική Επιτροπή για θέματα της αρμοδιότητάς της ή το ένα τρίτο (1/3) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Το αίτημα για έκτακτη σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται εγγράφως και περιλαμβάνει τα προς συζήτηση θέματα, καθώς και τους εισηγητές τους.
Η σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται στα γραφεία του Συλλόγου με έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, που κοινοποιείται στα μέλη του τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες νωρίτερα και στην οποία αναφέρονται και τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις μπορεί η πρόσκληση να αποσταλεί μέσω φαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, αρκεί να αποδεικνύεται η αποστολή της.
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία και μπορεί να συνεδριάσει αν είναι παρόντα το ήμισυ (1/2) συν ένας των μελών του, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας ή οι αναπληρωτές τους .
Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών του και φανερή ψηφοφορία, εκτός από τις περιπτώσεις πειθαρχικών, προσωπικών θεμάτων και όσων άλλων ορίζει ο νόμος και το παρόν καταστατικό, όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία και στην οποία δεν μετέχουν τα μέλη που τα αφορά τα εν λόγω ζητήματα.

Άρθρο 13 – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα διοίκησης και διαχείρισης του Συλλόγου.
Ειδικότερα :
α) Υπερασπίζεται και προάγει τα συμφέροντα του Συλλόγου και των μελών του, μελετά και να εφαρμόζει δραστηριότητες για την πραγματοποίηση των σκοπών και στόχων του Συλλόγου και να λαμβάνει σχετικές πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση της ευόδωσης των στόχων του Συλλόγου.  Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκροτεί ομάδες εργασίας, στις οποίες θα αναθέτει τη μελέτη συγκεκριμένων θεμάτων.
β) Αποφασίζει για κάθε κινητοποίηση, καθώς και τη συμμετοχή στις κινητοποιήσεις υπερκείμενων συνταξιουχικών Οργανώσεων.
γ) Εκλέγει τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και τα αντικαθιστά. Επίσης καθαιρεί και αντικαθιστά τα μέλη του που απουσιάζουν αδικαιολόγητα σε τρεις (3) διαδοχικές συνεδριάσεις του.
δ) Ασκεί την οικονομική διαχείριση των πόρων του Συλλόγου και ειδικότερα:
– Καταρτίζει τον προϋπολογισμό της επόμενης χρήσης και τον υποβάλλει στη Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση για έλεγχο και έγκριση.
– Αποφασίζει για όλες τις λειτουργικές και λοιπές δαπάνες που προβλέπονται στον εγκεκριμένο από τη Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση, προϋπολογισμό, καθώς και για έκτακτες δαπάνες, για ποσά που δεν υπερβαίνουν τα πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.
– Δύναται να εκχωρεί δικαιοδοσία έγκρισης δαπανών στην Εκτελεστική Επιτροπή.
– Εγκρίνει τον αριθμό των εμμίσθων υπαλλήλων του Συλλόγου, τους προσλαμβάνει και τους απολύει, καθορίζει το ύψος των αμοιβών τους και του όρους των συμβάσεών τους.
ε) Παρακολουθεί και ελέγχει την υλοποίηση των αποφάσεών του και των αποφάσεων της Γενικής Αντιπροσωπευτικής Συνέλευσης από την Εκτελεστική Επιτροπή, καθώς επίσης και την οικονομική διαχείριση.
στ) Αποφασίζει, αιτιολογημένα, για τη διαγραφή μέλους και την επανεγγραφή του, ύστερα από αίτησή του και υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκλείψει ο λόγος της διαγραφής του.
ζ) Συγκαλεί τη Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση, καταρτίζει την ημερήσια διάταξή της και λογοδοτεί σε αυτή για κάθε απόφασή του, υποβάλλοντας προς έλεγχο και έγκριση στην τακτική Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση, τον οικονομικό απολογισμό και τον απολογισμό δράσης του.
η) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για κάθε ζημιά του Συλλόγου που μπορεί να προέλθει από εσφαλμένη απόφασή τους, η οποία ελήφθη είτε από δόλο είτε από βαριά αμέλειά τους. Ευθύνη μέλους δεν υφίσταται για αποφάσεις που ελήφθησαν κατά την απουσία του από τη σχετική συνεδρίαση ή στην περίπτωση που το μέλος αυτό διαφώνησε με την συγκεκριμένη εσφαλμένη απόφαση και η διαφωνία του αυτή καταχωρήθηκε στα πρακτικά.

Άρθρο 14 – ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται από επτά (7) μέλη, τα οποία εκλέγονται από το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο με μυστική ψηφοφορία και πλειοψηφία των παρόντων, αποτελείται δε από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, Γραμματέα Οικονομικού,  Γραμματέα Οργανωτικού  και Γραμματέα Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων.
Η Εκτελεστική Επιτροπή έχει την ευθύνη υλοποίησης όλων των αποφάσεων της Γενικής Αντιπροσωπευτικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου στο οποίο και λογοδοτεί σε κάθε συνεδρίασή του.
Η Εκτελεστική Επιτροπή συνεδριάζει κάθε δεκαπενθήμερο και εκτάκτως όταν το ζητήσουν ο Πρόεδρος ή  ο Γενικός Γραμματέας ή η Εξελεγκτική Επιτροπή για θέματα αρμοδιότητάς της, ή τρία μέλη της. Η έκτακτη σύγκλιση ζητείται εγγράφως, στην σχετική δε αίτηση θα πρέπει να αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει την Εκτελεστική Επιτροπή μέσα σε δυο ημέρες.
Η Εκτελεστική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα τα τέσσερα(4) από τα μέλη της, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας ή οι Αναπληρωτές αυτών. Τις συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής μπορεί να παρακολουθεί και να μετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, απλό  μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλη Διοικητικών Συμβουλίων υπερκείμενων συνταξιουχικών οργανώσεων, στις οποίες ανήκει ο Σύλλογος.

Άρθρο 15  – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ του Δ.Σ.
α) Ο Πρόεδρος συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην  Εκτελεστική επιτροπή, των οποίων καταρτίζει, μαζί με το Γενικό Γραμματέα, την Ημερήσια Διάταξη, τα θέματα της οποίας και εισηγείται κάθε φορά.
β) Μαζί με το Γενικό Γραμματέα εκπροσωπεί το Σύλλογο σε όλες τις Διοικητικές και Δικαστικές αρχές όλων των βαθμίδων.
γ) Συνυπογράφει με το Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα του Συλλόγου.
δ) Συνυπογράφει με το Γενικό Γραμματέα και το Γραμματέα Οικονομικού όλα τα σχετικά παραστατικά, εντάλματα είσπραξης εσόδων και πληρωμής δαπανών καθώς και κάθε άλλο σχετικό, με την οικονομική διαχείριση, έγγραφο.
ε) Διαχειρίζεται μαζί με το Γενικό Γραμματέα έκτακτες δαπάνες μέχρι του ποσού που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.
στ) Αναθέτει στον Αντιπρόεδρο μέρος των καθηκόντων του ύστερα από εισήγησή του και σχετική έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16 – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
α) Αναπληρώνει τον Πρόεδρο στα καθήκοντά του, όποτε ο τελευταίος απουσιάζει ή κωλύεται. Επίσης αναλαμβάνει τα καθήκοντα που του αναθέτει ο Πρόεδρος κατόπιν εγκρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Συγκαλεί σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Εκτελεστική Επιτροπή του Συλλόγου, όταν ο Πρόεδρος αδρανεί ή αρνείται  τη σύγκλισή τους για διάστημα διπλάσιο του προβλεπόμενου από το καταστατικό.

Άρθρο 17 – ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
α) Έχει την ευθύνη των γραφείων του Συλλόγου και της περιουσίας του, πλην του Ταμείου, ασκεί τη διεύθυνση των γραφείων και του προσωπικού του Συλλόγου.
β)  Έχει την επιμέλεια της αλληλογραφίας και συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα εξερχόμενα έγγραφα.
γ) Τηρεί το αρχείο, τηρεί και φυλάσσει τη σφραγίδα του Συλλόγου.
δ) Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής, τα εγγράφει στα αντίστοιχα βιβλία, σύμφωνα με τις εντολές-αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τα συνυπογράφει με τον Πρόεδρο και τα λοιπά μέλη.
ε) Φροντίζει για την τήρηση όλων των βιβλίων του Συλλόγου, πλην εκείνων που τηρούνται από τον Ταμία ή άλλα όργανα του Συλλόγου στη βάση του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 18 – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
α) Είναι υπεύθυνος για τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας.
β) Συνεπικουρεί το Γενικό Γραμματέα στην άσκηση των καθηκόντων του, εφ’ όσον του ζητηθεί και τον αναπληρώνει στα καθήκοντά του σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματός του.
γ) Επίσης αναπληρώνει στα καθήκοντά του το Γραμματέα Οικονομικού, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.

Άρθρο 19 – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
α) Έχει την ευθύνη της διαχείρισης των οικονομικών του Συλλόγου.
β) Τηρεί το βιβλίο εισπράξεων και πληρωμών.
γ) Μεριμνά για την είσπραξη όλων των εσόδων του Συλλόγου, εκδίδοντας προς τούτο διπλότυπες αποδείξεις, αριθμημένες και σφραγισμένες.
δ) Ενεργεί εμπρόθεσμα, όλες τις πληρωμές του Συλλόγου με εντάλματα που υπογράφονται από τον ίδιο, τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα ή τους αναπληρωτές τους.
ε) Τηρεί αρχείο των αποδεικτικών στοιχείων εισπράξεων και πληρωμών, φάκελο χρεογράφων, καθώς και τα μετρητά του ταμείου, μέχρι εκείνο το ύψος που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.
στ) Καταθέτει, στο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο πιστωτικό ίδρυμα και σε λογαριασμό του Συλλόγου, κάθε χρηματικό ποσό που βρίσκεται στα χέρια του, πέραν εκείνου που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης του προϋπολογισμού.
ζ) Διενεργεί αναλήψεις από το παραπάνω πιστωτικό ίδρυμα με εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής, εφ’ όσον της έχει παραχωρηθεί αρμοδιότητα. Η εξουσιοδότηση υπογράφεται, κάθε φορά, από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου ή τους αναπληρωτές τους.
η) Ενημερώνει σε κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την οικονομική κατάσταση του Συλλόγου, υποβάλλοντας σχετική κατάσταση εσόδων-εξόδων.
θ) Καταρτίζει με τον Πρόεδρο τον προϋπολογισμό και απολογισμό τον οποίο και εισηγείται για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο και στη Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση.
ι) Αναπληρώνεται στα καθήκοντά του, όταν απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα.

Άρθρο 20 – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ
α) Φροντίζει για όλα τα θέματα οργάνωσης και εύρυθμης λειτουργίας του Συλλόγου.
β) Μεριμνά για την εκτύπωση και διακίνηση των εντύπων του Συλλόγου, τηρώντας και σχετικό αρχείο.
γ) Φροντίζει για την οργάνωση κινητοποιήσεων, συγκεντρώσεων, συσκέψεων, ημερίδων και εν γένει εκδηλώσεων του Συλλόγου.
δ) Τηρεί το μητρώο μελών της Γενικής Αντιπροσωπευτικής Συνέλευσης και φροντίζει όλα τα σχετικά με  τη σύγκλισής της.
ε) Τηρεί βιβλίο μητρώου και απογραφής, καθώς και τους τίτλους ιδιοκτησίας κάθε περιουσιακού στοιχείου του Συλλόγου. Επίσης μεριμνά για τη συντήρηση της ακίνητης περιουσίας του Συλλόγου, καθώς και των επίπλων και σκευών του.
στ) Λογοδοτεί και αναφέρεται στην Εκτελεστική Επιτροπή, το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση.
ζ) Αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από τον Γραμματέα Τύπου & δημοσίων σχέσεων, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, τον οποίο και αναπληρώνει στα καθήκοντά του, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.

Άρθρο 21 – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
α) Φροντίζει για την ανάπτυξη των σχέσεων του Συλλόγου με τις άλλες συνταξιουχικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις της χώρας.
β) Τηρεί αρχείο δημοσιευμάτων σχετικών με το Σύλλογο, σχετικά με συνταξιουχικά θέματα και εν γένει με κάθε τι που ενδιαφέρει τους συνταξιούχους των πρώην ΔΕΚΟ-Τραπεζών και γενικότερα το συνταξιουχικό κίνημα.
γ) Φροντίζει για την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Συλλόγου και τη συμμετοχή του Συλλόγου σε πολιτιστικές εκδηλώσεις άλλων φορέων, στα πλαίσια των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής και πάντα στην κατεύθυνση προαγωγής της αλληλεγγύης, της κοινωνικής συνοχής και της ανάπτυξης του πολιτιστικού επιπέδου των μελών του Συλλόγου.
δ) Αναπληρώνει στα καθήκοντά του το Γραμματέα Οργανωτικού, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.
ε) Τον γραμματέα Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αναπληρώνει ο Γραμματέας Οργανωτικού.

Άρθρο 22 – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Κεντρική Ελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής (3) και η θητεία της είναι ισόχρονη με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη της στην πρώτη, μετά την εκλογή τους, συνεδρίαση εκλέγουν Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα.
Η Κεντρική Ελεγκτική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά στο τέλος κάθε τριμήνου με πρόσκληση του προέδρου της και εκτάκτως, όταν το ζητήσουν α) ο πρόεδρος  του Διοικητικού Συμβουλίου, β) η Εκτελεστική Επιτροπή, γ) το Διοικητικό συμβούλιο και δ) δύο από τα μέλη της.
Η Κεντρική Ελεγκτική Επιτροπή παρακολουθεί και ελέγχει την Οικονομική διαχείριση και ειδικά: α) αν οι οικονομικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Προέδρου είναι νομότυπες και σύμφωνες με το καταστατικό και β) αν οι οικονομικές πράξεις του Γραμματέα οικονομικού (Ταμία) είναι νομότυπες και σύμφωνες με το καταστατικό και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων.
Η Κεντρική Ελεγκτική Επιτροπή υποβάλλει έκθεση ελέγχου σε κάθε τακτική Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση. Αν η Κεντρική Ελεγκτική Επιτροπή διαπιστώσει διαχειριστικές ανωμαλίες πρέπει να τις αναφέρει άμεσα και εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Επίσης δύναται να ζητήσει εγγράφως τη σύγκλιση της Εκτελεστικής Επιτροπής ή του Διοικητικού Συμβουλίου για να ζητήσει εξηγήσεις και να εισηγηθεί μέτρα για θέματα της αρμοδιότητάς της.
Η Κεντρική Ελεγκτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να ζητάει κάθε πληροφόρηση και ενημέρωση από τα αρμόδια όργανα, σχετικά με όλα τα βιβλία και έγγραφα που αναφέρονται σε ζητήματα αρμοδιότητάς της.

Άρθρο 23 – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ(Π.Γ.Σ.)
Οι περιφερειακές Γενικές Συνελεύσεις  των μελών πραγματοποιούνται στην έδρα κάθε περιφερειακού τμήματος, τακτικά στο πρώτο δίμηνο κάθε έτους πριν τη σύγκλιση της  τακτικής  Γενικής Αντιπροσωπευτικής Συνέλευσης  και έκτακτα όταν το ζητήσει η αντίστοιχη Περιφερειακή Διοικούσα Επιτροπή, ή το ένα τρίτο (1/3) των μελών του Περιφερειακού τμήματος.
Κάθε Περιφερειακή Γενική Συνέλευση των μελών βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκεται το 1/3 τουλάχιστον των τακτικών ταμειακώς εντάξει μελών του Περιφερειακού τμήματος. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Περιφερειακή Γενική Συνέλευση συνέρχεται την επομένη ημέρα, χωρίς άλλη πρόσκληση στον ίδιο χώρο και ώρα, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και βρίσκεται σε απαρτία αν παραβρίσκεται το 1/4 των ταμειακώς εντάξει μελών, ειδάλλως συνέρχεται, για τρίτη φορά, την επομένη ημέρα, χωρίς άλλη πρόσκληση, με τα ίδια θέματα και βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα το 1/5 των ταμειακώς εντάξει μελών. Οι αποφάσεις της Περιφερειακής Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
Η Περιφερειακή Γενική Συνέλευση κατά τη συνεδρίασή της ελέγχει και εγκρίνει ή απορρίπτει το Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό της Περιφερειακής Διοικούσας Επιτροπής, καθώς και τον προϋπολογισμό και το πρόγραμμα Δράσης της, για την επόμενη περίοδο.

Άρθρο 24 – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ (Π.Δ.Ε.)
Όλες οι Περιφερειακές Διοικούσες Επιτροπές είναι πενταμελείς και εκλέγονται από την Περιφερειακή Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου για τριετή θητεία. Επίσης ανά τριετία, μαζί με την ανάδειξη των μελών της κάθε περιφερειακής διοικούσας επιτροπής, εκλέγονται και οι αντιπρόσωποι στην Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου, κατά τον τρόπο που ορίζεται στον άρθρο 9 του παρόντος καταστατικού.
Κάθε Περιφερειακή Διοικούσα Επιτροπή συνέρχεται μέσα σε δέκα ημέρες από την εκλογή της, ύστερα από πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος συμβούλου και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας μεταξύ των μελών της, τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία, οι οποίοι και αποτελούν το προεδρείο της Περιφερειακής Διοικούσας Επιτροπής. Αν ο πλειοψηφίσας σύμβουλος δεν συγκαλέσει εμπρόθεσμα τα μέλη της Περιφερειακής Διοικούσας Επιτροπής, τότε τα μέλη της συνέρχονται την τρίτη (3) εργάσιμη ημέρα, μετά τη λήξη της παραπάνω ορισθείσας προθεσμίας, υπό την προεδρεία του πλειοψηφίσαντος συμβούλου των παρόντων μελών της Περιφερειακής Διοικούσας Επιτροπής.
Η Περιφερειακή Διοικούσα Επιτροπή και το προεδρείο αναλαμβάνουν καθήκοντα αμέσως μετά την εκλογή τους, παραλαμβάνοντας από το απερχόμενο προεδρείο, εντός πενθημέρου, όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Περιφερειακού Τμήματος, το πρωτόκολλο, τη σφραγίδα, το Ταμείο, το αρχείο και κάθε άλλο βιβλίο του Περιφερειακού Τμήματος.
Η θητεία της Περιφερειακής Διοικούσας Επιτροπής τερματίζεται νωρίτερα, πριν τη λήξη της θητείας της, και προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη νέας εάν:
– Τεθεί και ψηφιστεί τέτοιο θέμα σε έκτακτη ή τακτική Γενική Περιφερειακή Συνέλευση (Π.Γ.Σ.), οπότε και η ίδια ορίζει την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών για ανάδειξη νέας Π.Δ.Ε.
–  Παραιτηθεί ολόκληρη η Περιφερειακή Διοικούσα Επιτροπή ή παραιτηθεί μέρος αυτής και η συμπλήρωσή της από τους αναπληρωματικούς δεν επαρκεί για τη συμπλήρωση απαρτίας της, οπότε και συγκαλείται έκτακτη Περιφερειακή Γενική Συνέλευση, η οποία και αποφασίζει για το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών.
Η θητεία της, κατά την προηγούμενη παράγραφο, εκλεγμένης Περιφερειακής Διοικούσας Επιτροπής είναι ίση με το υπόλοιπο της θητείας της προηγούμενης Περιφερειακής Διοικούσας Επιτροπής. Μέλος της Περιφερειακής Διοικούσας Επιτροπής που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε περισσότερες από τρεις (3) τακτικές συνεδριάσεις  του, εκπίπτει από την ιδιότητά του αυτή ύστερα από σχετική απόφαση της Περιφερειακής Διοικούσας Επιτροπής .
Η Περιφερειακή Διοικούσα Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά μέσα στο πρώτο δεκαήμερο κάθε διμήνου και έκτακτα όταν το ζητήσει ο Πρόεδρος ή το Προεδρείο ή η  Περιφερειακή Ελεγκτική Επιτροπή (Π.Ελ.Ε.) για θέματα της αρμοδιότητάς της, ή  το ένα τρίτο (1/3) των μελών της Περιφερειακής Διοικούσας Επιτροπής. Το αίτημα για έκτακτη σύγκλιση της Περιφερειακής Διοικούσας Επιτροπής υποβάλλεται εγγράφως και περιλαμβάνει τα προς συζήτηση θέματα, καθώς και τους εισηγητές τους.
Η σύγκλιση της Περιφερειακής Διοικούσας Επιτροπής γίνεται στα γραφεία του Περιφερειακού Τμήματος με έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που κοινοποιείται στα μέλη του τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες νωρίτερα και στην οποία αναφέρονται και τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις μπορεί η πρόσκληση να αποσταλεί μέσω φαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, αρκεί να αποδεικνύεται η παραλαβή της πρόσκλησης.
Η Περιφερειακή Διοικούσα Επιτροπή είναι σε απαρτία και μπορεί να συνεδριάσει αν είναι παρόντα το ήμισυ (1/2) συν ένας των μελών της, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας ή οι αναπληρωτές τους .
Οι αποφάσεις της Περιφερειακής Διοικούσας Επιτροπής λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών της και φανερή ψηφοφορία, εκτός από τις περιπτώσεις πειθαρχικών, προσωπικών θεμάτων και όσων άλλων ορίζει ο νόμος και το παρόν καταστατικό, όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία και στην οποία δεν μετέχουν τα μέλη που τα αφορά τα εν λόγω ζητήματα.

Άρθρο 25 -ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.
Η Περιφερειακή Διοικούσα Επιτροπή  αποφασίζει για όλα τα θέματα διοίκησης και διαχείρισης του Περιφερειακού Τμήματός της, υπερασπίζεται και προάγει τα συμφέροντα του Συλλόγου και γενικά των μελών του, στα πλαίσια πάντα των αποφάσεων της Γενικής Αντιπροσωπευτικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συλλόγου και της Περιφερειακής Γενικής Συνέλευσης, τις οποίες υλοποιεί και εφαρμόζει απαρέγκλιτα.
Ειδικότερα :
α) Εκλέγει τα μέλη του Προεδρείου και τα αντικαθιστά. Επίσης καθαιρεί και αντικαθιστά τα μέλη της που απουσιάζουν αδικαιολόγητα σε τρεις (3) διαδοχικές συνεδριάσεις του.
β) Ασκεί την οικονομική διαχείριση των πόρων του Περιφερειακού Τμήματος και ειδικότερα:
– Καταρτίζει τον προϋπολογισμό της επόμενης χρήσης και τον υποβάλλει στη Γενική Περιφερειακή Συνέλευση για έλεγχο και έγκριση.
–  Αποφασίζει για όλες τις λειτουργικές και λοιπές δαπάνες που προβλέπονται στον εγκεκριμένο, από τη Γενική Περιφερειακή Συνέλευση, προϋπολογισμό, καθώς και για έκτακτες δαπάνες που δεν υπερβαίνουν το ποσόν των πεντακοσίων (500) ευρώ.
γ) Παρακολουθεί και ελέγχει την υλοποίηση των αποφάσεών του και των αποφάσεων της Περιφερειακής Γενικής Συνέλευσης από την  Εκτελεστική Επιτροπή, καθώς επίσης και την οικονομική διαχείριση.
δ) Συγκαλεί την Περιφερειακή Γενική Συνέλευση, καταρτίζει την ημερήσια διάταξή της και λογοδοτεί σε αυτή για κάθε απόφασή της, υποβάλλοντας προς έλεγχο και έγκριση στην τακτική Περιφερειακή Γενική Συνέλευση,  τον οικονομικό απολογισμό και τον απολογισμό δράσης της.
Τα μέλη της Περιφερειακής Διοικούσας Επιτροπής ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για κάθε ζημιά του Συλλόγου που μπορεί να προέλθει από εσφαλμένη απόφασή του, η οποία ελήφθη είτε από δόλο είτε από βαριά αμέλειά τους. Ευθύνη μέλους δεν υφίσταται για αποφάσεις που ελήφθησαν κατά την απουσία του από τη σχετική συνεδρίαση ή διαφώνησε με την υπόψη απόφαση και η διαφωνία του καταχωρήθηκε στα πρακτικά.

Άρθρο 26 – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Οι Περιφερειακές Ελεγκτικές Επιτροπές είναι τριμελείς και έχουν την ίδια συγκρότηση, λειτουργία, καθήκοντα και αρμοδιότητες με την Κεντρική Ελεγκτική Επιτροπή του Συλλόγου, προσαρμοσμένα στα πλαίσια και το επίπεδο του δικού τους Περιφερειακού Τμήματος.
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους μπορούν να ζητούν τη βοήθεια της Κεντρικής Ελεγκτικής Επιτροπής και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συλλόγου.

Άρθρο 27 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Αρμόδιο όργανο για την τροποποίηση του καταστατικού και τη διάλυση του Συλλόγου είναι η Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση, η οποία και αποφασίζει σύμφωνα με το νόμο και με τις διατάξεις του καταστατικού.
Για τη λήψη απόφασης τροποποίησης του καταστατικού καθώς και απόφασης διάλυσης  του Συλλόγου, απαιτείται παρουσία των μισών τουλάχιστον αντιπροσώπων στη Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.
Επίσης ο Σύλλογος διαλύεται μόλις τα μέλη του μείνουν  λιγότερα από δέκα
Μετά την  απόφαση διάλυσης του Συλλόγου και την επιβαλλόμενη από το νόμο εκκαθάριση, η απομένουσα περιουσία του Συλλόγου περιέρχεται στην Ομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος ΙΚΑ-ΕΤΜ. Η περιουσία του Συλλόγου δεν διανέμεται ποτέ στα μέλη του.

Άρθρο 28 – ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ
Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα κυκλική, που φέρει στην περιφέρεια κυκλικά τη επωνυμία του Συλλόγου « ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ πρώην ΔΕΚΟ &ΤΡΑΠΕΖΩΝ» και στο κέντρο το έτος ιδρύσεως 2012 και την ακροστιχίδα «Π.Σ.Σ ΔΕΚΟ-ΤΡΑΠΕΖΩΝ».
Σφραγίδες διαθέτουν επίσης και τα περιφερειακά τμήματα. Η σφραγίδα κάθε περιφερειακού τμήματος είναι κυκλική, που φέρει στην περιφέρεια κυκλικά τη επωνυμία του Συλλόγου « ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ πρώην ΔΕΚΟ &ΤΡΑΠΕΖΩΝ» και στο κέντρο το έτος ιδρύσεως 2012 και την επωνυμία του περιφερειακού τμήματος.

Άρθρο 29 – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Για κάθε τι που δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό, ισχύουν τα όσα ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία.
Κάθε τι που δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό ρυθμίζεται, πάντα στα πλαίσια των επιταγών του νόμου, με αποφάσεις της Γενικής Αντιπροσωπευτικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου και κάθε άλλου αρμοδίου οργάνου, στα πλαίσια των διατάξεων της ισχύουσας, κάθε φορά νομοθεσίας.
Η προσωρινή  Διοίκηση του Συλλόγου υποχρεούται εντός εξ (6) μηνών, από την έγκριση του καταστατικού, να προκηρύξει Πανελλαδικές εκλογές για την ανάδειξη όλων ανεξαιρέτως των Οργάνων Διοίκησης του Συλλόγου.

Άρθρο 30
Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από 30 άρθρα, ψηφίστηκε κατά την Γενική Συνέλευση των ιδρυτικών μελών του, που συγκλήθηκε για αυτό το σκοπό, σύμφωνα με το νόμο, στις 19 Σεπτεμβρίου 2012.

Αθήνα  2012