ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΑΠΕΤΕ

Κοινοβουλευτική Ομάδα ΚΚΕ

Λεωφ. Ηρακλείου 145, 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, τηλ.: 2102592213, 2102592105, 2102592258, fax: 2102592097 e – m a i l : k o @ vo u l i . k k e . g r , h t t p : / / w w w . k k e . g r Γραφεία Βουλής: 2103708168, 2103708169, fax: 2103707410

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Θέμα: Εφαρμογή απόφασης του ΣΤΕ και του Δ.Σ του ΕΦΚΑ για την εφαρμογή του
καταστατικού του ΤΕΑΠΕΤΕ.

Με την υπ’ αριθ. 271/22-3-2018 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου ο ΕΦΚΑ
αποφάσισε, στη βάση του καταστατικού του ΤΕΑΠΕΤΕ (αρθ. 7) το οποίο είχε ήδη ενταχθεί
στο ΕΤΑΤ, την απονομή σύνταξης από το Μάρτιο του 2018 και όχι από το Δεκέμβριο του
2014 στους ασφαλισμένους υπαλλήλους της Εμπορικής Τράπεζας που είχαν αποχωρήσει
από την Τράπεζα κατά το έτος 2014.
Μέχρι σήμερα και πάρα την απόφαση του ΣΤΕ αρ.935/2018 που ορίζει την εφαρμογή
του καταστατικού του ΤΕΑΠΕΤΕ για τους ασφαλισμένους που έχουν θεμελιώσει δικαίωμα
συνταξιοδότησης μέχρι τις 12/5/2016, καθώς και τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων
λειτουργών ότι το θέμα έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, δεν έχει
αποδοθεί η συνταξιοδοτική παροχή για το χρονικό διάστημα από τον 12ο του 2014 έως
και τον 3ο του 2018 με ευθύνη του Διοικητή του ΕΦΚΑ που αρνείται την υλοποίηση της
απόφασης του Δ.Σ του ΕΦΚΑ και του ΣΤΕ.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός, σε ποιες ενέργειες θα προβεί ώστε να αρθεί η χρόνια
κωλυσιεργία και άρνηση του Διοικητή του ΕΦΚΑ να εφαρμόσει την απόφαση του ΣΤΕ και
του Δ.Σ. του ΕΦΚΑ για να χορηγηθεί η σύνταξη στους ασφαλισμένους του ΕΤΑΤ-
ΤΕΑΠΕΤΕ, υπαλλήλους της πρώην Εμπορικής Τράπεζας από το Δεκέμβριο του 2014,
ημερομηνία αποχώρησης τους από την Τράπεζα.


Οι Βουλευτές
Κατσώτης Χρήστος
Λαμπρούλης Γιώργος
Στολτίδης Λεωνίδας