Ερώτηση για το Επικουρικό της ΑΤΕ

Κοινοβουλευτική Ομάδα

Λεωφ. Ηρακλείου 145, 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ,

τηλ.: 2102592213, 2102592105, 2102592258, fax: 2102592097

e-mail: ko@vouli.kke.gr, http://www.kke.gr

Γραφεία Βουλής: 2103708168, 2103708169, fax: 2103707410

 ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θέμα: Να συνεχιστεί η καταβολή της επικουρικής σύνταξης από το ΕΤΕΑΕΠ σε όλους τους συνταξιούχους της πρώην ΑΤΕ και να επιστραφούν οι περικοπές επικουρήσεων. 

Το 1934 ιδρύθηκε, με απόφαση της ΓΣ του Συλλόγου Εργαζομένων Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, το αλληλοβοηθητικό σωματείο περίθαλψης, με την αρχική επωνυμία «Ταμείο Υγείας Υπαλλήλων της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΥΥΑΤΕ)», το οποίο μετονομάστηκε αργότερα σε «Ταμείο Υγείας Προσωπικού Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΥΠΑΤΕ).

Το 1950, με τροποποίηση του καταστατικού του ΤΥΠΑΤΕ, συστάθηκε μέσα στο ΤΥΠΑΤΕ ο «Ειδικός Λογαριασμός Επικούρησης Μελών (ΕΛΕΜ)», ο οποίος σκοπό είχε την παροχή μηνιαίας επικούρησης και λοιπών παροχών στα μέλη του, που συνταξιοδοτούνταν από το πρώην «Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΣΠ-ΑΤΕ)».

Ταυτόχρονα συντάχθηκε ο «Κανονισμός του Ε.Λ.Ε.Μ.», σύμφωνα με τον οποίο ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ΕΛΕΜ όλοι όσοι προσλαμβάνονται ή διορίζονται στην ΑΤΕ και σύμφωνα με τον οποίο προβλέπεται μετά τη συνταξιοδότηση των παραπάνω να τους παρέχεται επικούρηση για τόσο χρόνο, όσος ήταν ο χρόνος ασφάλισης στον ΕΛΕΜ ως εν ενεργεία υπαλλήλων, η δε επικούρηση προβλέπεται, μετά την εξάντληση του πιο πάνω χρόνου, να διέπεται από τις διατάξεις του Οργανισμού της ΑΤΕ. Ειδικότερα, προβλεπόταν η ΑΤΕ να καταβάλλει η ίδια, σύμφωνα με τα άρθρα 69 και 127 του Οργανισμού της, τις επικουρικές συντάξεις στην κατηγορία αυτή των συνταξιούχων εφ’ όρου ζωής, μετά τη διακοπή της επικούρησης από τον ΕΛΕΜ.

Τούτο έκανε η ΑΤΕ μέχρι και την 31/12/2006, καθόσον δυνάμει του άρθρου 38, παρ. 2 του Ν. 3522/2006 οι Ασφαλισμένοι και Συνταξιούχοι του ΕΛΕΜ υπήχθησαν από 1.1.2007 υποχρεωτικά στο συσταθέν δυνάμει του Ν. 3371/2005 ΕΤΑΤ. Το ΕΤΑΤ συνέχισε να καταβάλλει κανονικά τις επικουρήσεις, τόσο αυτές που θα πλήρωνε ο ΕΛΕΜ, όσο και αυτές που θα πλήρωνε η ΑΤΕ, δεδομένου ότι κατά την ως άνω υπαγωγή των ασφαλισμένων και συνταξιούχων στο ΕΤΑΤ, η ΑΤΕ είχε αναλάβει να προεξοφλήσει, σε δόσεις, τις μελλοντικές υποχρεώσεις της, κατά τον τρόπο που επέβαλε το άρθρο 38, παρ. 2 του Ν. 3522/2006. Η ΑΤΕ κατέβαλε 380 εκατομμ. μέχρι την 27.7.2012, όταν ανεστάλη η λειτουργία της, χωρίς να έχει εξοφλήσει τις τελευταίες δόσεις και χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη για την καταβολή αυτών από την Τράπεζα Πειραιώς, που τη διαδέχτηκε.

Στη συνέχεια, οι συνταξιούχοι της ΑΤΕ που ήταν στο ΕΤΑΤ εντάχθηκαν υποχρεωτικά στο ΕΤΕΑ από 1.3.2013, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 36 του Ν. 4052/2012 και του άρθρου 12 της ΠΝΠ της 31.12.2012, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 4147/2013. Στο ΕΤΕΑ μεταφέρθηκαν όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των Ασφαλισμένων και Συνταξιούχων των εντασσόμενων ταμείων και κλάδων. Το ΕΤΕΑ συνέχισε και αυτό να καταβάλλει κανονικά μέχρι την 1.7.2014 τις επικουρήσεις στους συνταξιούχους της πρώην ΑΤΕ, τόσο αυτές που θα πλήρωνε ο ΕΛΕΜ όσο και η ΑΤΕ.

Με την υπ’ αρ. 69/21.5.2014 απόφαση του ΔΣ, το ΕΤΕΑ διέκοψε την καταβολή επικουρικών συντάξεων σε ορισμένους συνταξιούχους από την 1.7.2014, γιατί θεώρησε ότι πρέπει να αποσβένεται το δικαίωμα λήψης επικουρικής σύνταξης από τους συνταξιούχους της πρώην ΑΤΕ μετά τη συμπλήρωση του χρόνου που θα είχε υποχρέωση καταβολής επικουρικών συντάξεων ο ΕΛΕΜ, δηλαδή όταν οι συνταξιούχοι συμπληρώνουν χρόνο λήψης της επικούρησης ίσο με το χρόνο ασφάλισής τους, μη αποδεχόμενο να συνεχίσει να καταβάλλει τις επικουρήσεις που θα κατέβαλλε η ΑΤΕ.

Με την απόφαση αυτή του ΕΤΕΑ έχασαν παράνομα την επικουρική σύνταξή τους περίπου 2.000 σήμερα συνταξιούχοι της πρώην ΑΤΕ και ο αριθμός αυτός θα μεγαλώνει με το χρόνο. Δυνητικά, σε αυτήν την κατάσταση θα βρεθούν όλοι οι σημερινοί 7.500 συνταξιούχοι της πρώην ΑΤΕ και όσοι από τους παλιούς εργαζομένους της ΑΤΕ συνταξιοδοτηθούν στο μέλλον. Ανεξάρτητα από το πού θα αναζητηθεί η ευθύνη για το πώς φτάσαμε σε αυτήν την κατάσταση, κυρίως υπεύθυνες είναι οι κυβερνήσεις που άφησαν τουλάχιστον 2.000 συνταξιούχους χωρίς επικουρική σύνταξη. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στην προσπάθεια που γίνεται από κυβέρνηση, ΕΕ και κεφάλαιο να αποδεσμευθούν τα Ταμεία, οι εργοδότες και το κράτος από την υποχρέωση καταβολής συντάξεων, να γενικευτεί ο θεσμός της επαγγελματικής ασφάλισης και να αντικατασταθεί η δημόσια σύνταξη (συμπεριλαμβανομένης και της επικουρικής) από την ιδιωτική ή επαγγελματική ασφάλιση.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ η κα Υπουργός τι ενέργειες θα κάνει η κυβέρνηση για να συνεχιστεί η καταβολή της επικουρικής σύνταξης από το ΕΤΕΑΕΠ σε όλους τους συνταξιούχους της πρώην ΑΤΕ και για να επιστραφούν οι περικοπές επικουρήσεων που έχουν γίνει.

Οι βουλευτές

Χρήστος Κατσώτης,  Σάκης Βαρδαλής, Νίκος Καραθανασόπουλος